İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/18)

12 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30122

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Beton pompaları” ile 8705.90.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Beton pompalama taşıtları” ürünlerine yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
  2. b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
  3. c) Kanun:14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC ve Kore Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi çerçevesinde tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Ticaret Unvanı Dampinge Karşı Kesin Önlem Oranı

(CIF %)

 

8413.40.00.00.00

 

 

8705.90.30.00.00

 

Beton
Pompaları

 

Beton
Pompalama

Taşıtları

Kore
Cumhuriyeti
Junjin Heavy Industry  Co. Ltd. %5,10
Everdigm Corp. %5,10
Diğer Firmalar %11,63
Çin Halk
Cumhuriyeti
Zoomlion  Heavy

Industry Science & Technology Co.Ltd.

%5,10
Diğer Firmalar %12,27

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın