altinoz.com.tr

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

14 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30391

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

İLİ                                  İLÇESİ                 ESKİ SINIFI             YENİ SINIFI

GÜMÜŞHANE               Kelkit                                4                                  3”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.