altinoz.com.tr

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/36)

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30521

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. Etap tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1/4/2019’dur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “programın” ibaresi  “11. Etap tarıma dayalı yatırım programının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 21/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.