Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

24 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30342

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

MADDE 1 – 30/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar ile Birlik tarafından gerçekleştirilecek Genel Kurul ve diğer organizasyonlarda ihtiyaca uygun otellerin tespiti ve kiralaması, bu organizasyonlarda ihtiyaç duyulacak tüm mal ve hizmetlerin temini.”

“ğ) Birlikte Birlik Başkanı ve Genel Sekreterinin, odalarda genel sekreter ve yönetim kurulu başkanının harcama yetkileri dahilindeki her türlü alım, satım ve yapım işleri ile Birlikte Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince en az üç teklif alınamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teklif isteme usulünde en az üç istekliden teklif alınır. Ancak Birlik’te en az üç istekliden teklif alınamaması halinde, alınan teklifler 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ğ) bendi hükmüne göre değerlendirilerek iş ihale edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/7/2011 28010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/8/2011 28027
2- 29/7/2015

29429

Bu Yazıyı Paylaşın