İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

26 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30049

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 27/2/2017 tarihli ve 2017/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 ABD Doları/net kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamındaki ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, karşısında gösterilen miktarda açılmıştır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak Ek-2’de istenen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir İthal Lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen her bir dönemde verilecek tarife kontenjanının %80’i 2014 ve/veya 2015 yıllarında tarife kontenjanı açılan eşyanın ithalatını yapmış olan başvuru sahiplerine, geri kalanı ise 2014 ve/veya 2015 yıllarında anılan eşya ithalatı bulunmayanlara dağıtılır.

(3) Bir İthal Lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu (net) geçemez. Bir İthal Lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(4) Bir başvuru sahibi adına yeni İthal Lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen İthal Lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen İthal Lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal Lisansına ve İthal Lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(6) İthal Lisansı devredilemez.

(7) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, İthal Lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın