Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29906

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi olmadan uygulanır.”

“(8) Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden nakliye hizmeti almaması durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki sınırlamalar saklı kalmak üzere desteklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Katılımcının bir takvim yılında iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

(3) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar bitimini müteakip üç aylık destek başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurular fuarın bitişini müteakip üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. Katılımcı ve organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin gerçekleştirilecek başvuru süreci ve merciine ilişkin hususlar Genelge ile düzenlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki fuarlara iştirak edilmesi durumunda ise, başvurular katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS) yapılır, katılımcının bir İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye destek başvurusunda bulunulur. İBGS’ler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları, Bakanlık tarafından belirlenecek bir başka İBGS tarafından incelenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Katılımcıların, kendi tercihleri ile standlarında ürün sergilememeleri ve görsel tanıtım malzemeleri (katalog, broşür, dijital görüntüleme sistem ve ekipmanları, maket) ile katılım sağlamaları durumunda azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın