Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29906

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Faaliyet: UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetlerini, istihdam desteğini ve bireysel danışmanlık programını,

c) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ç) İncelemeci Kuruluş: 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,

d) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,

f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini,

g) UR-GE projesi: İşbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) İşbirliği kuruluşları, UR-GE projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) Proje Değerlendirme Komisyonu, proje/faaliyet başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve işbirliği kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

(3) UR-GE projelerinin süresi üç yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre iki yıla kadar uzatılabilir.

(4) İşbirliği kuruluşları, destek ödemelerine ilişkin başvurularını Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapar. Başvurular Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Üçüncü Bölümünde yer alan Birinci Alt Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İHTİYAÇ ANALİZİ, TANITIM, EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İLE PROJE UZMANI İSTİHDAMI

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) UR-GE projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

a) İhtiyaç analizi,

b) Eğitim hizmeti,

c) Danışmanlık hizmeti,

ç) Kümenin yurt dışında tanıtımı.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşunca bu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir:

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri,

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

1) Tercümanlık gideri,

2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

3) Fuar katılımına ilişkin giderler,

4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri,

6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

(2) İşbirliği kuruluşu, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen, işbirliği kuruluşu çalışanı/proje katılımcısı şirket ortağı/çalışanı iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere ilişkin destek ödemesi başvuruları, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak giriş tarihi esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak şirketi/kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

(2) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır.

(3) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin iki ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, evrakları tekemmül etmiş harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İki aylık süre Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak-çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın/İncelemeci Kuruluşun evrak-giriş tarihi ile biter.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.

(2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bakanlık, şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda bu faaliyete ilişkin başvuru destek kapsamından çıkarılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır.

a) Tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olan işbirliği kuruluşlarının, ilgili projelerine ilişkin destek talepleri bekletilir ve yeni projeleri denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar destek kapsamına alınmaz. Denetim raporu veya yargı kararı işbirliği kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu işbirliği kuruluşunun ilgili faaliyeti ve faaliyetin yer aldığı UR-GE projesi destek kapsamından çıkarılır, ilgili proje kapsamındaki sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. Bahse konu işbirliği kuruluşunun yeni projesi, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

b) Tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olan şirketlerin destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirketin ilgili başvuru dosyası destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz ve UR-GE projesine dâhil olamaz.

(4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki faaliyetler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31/12/2016 tarihinden önce düzenlenen eğitim programlarına ilişkin destek ödemesi başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış olan eğitimci yetkilendirme ve eğitmen uygunluk başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan eğitimcilerin ve uygunluk verilen eğitmenlerin belirtilen statüleri, 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

(4) 31/12/2016 tarihine kadar yapılan eğitim programı başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın