Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 Tarihli ve 289 Sayılı Kararı (Seçim Takvimi)

26 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30403 (2.Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No :289

– KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 21/04/2018 tarihli yazıda aynen; “2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04,2018 tarihli 89. Birleşiminde karar Verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı karan Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin Seçim Takvimine bağlanması amacıyla düzenlenen seçim takvimi taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79, maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendi, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 2, maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayınlamakla görevli ve yetkili kılman Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ile yapılmasını sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir Seçim Takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başlangıç tarihinin 30 Nisan 2018 Pazartesi günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur.

Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanunî işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır, Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, adaylara, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tammış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır. Bu nedenle, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli “SEÇİM TAKVİMİ’nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Seçimin başlangıç tarihinin 30 Nisan 2018 Pazartesi günü olarak kabul edilmesine,

2- 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli “Seçim Takvimi”nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

3- Ekli “Seçim TakvimPnin bu karar metnine dâhil olduğuna,

4- “Seçim Takvimi’ndeki, belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

5- Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi’nin Resmî Gazete ’de yayımlanmasına,

6- Karar örneğinin ve eki “Seçim Takviminin:

a) Adalet Bakanlığına,

b) İçişleri Bakanlığına.

c) Dışişleri Bakanlığına,

d) Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına

gönderilmesine,

e) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

f) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine

26/04/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SEÇİM TAKVİMİ

Bu Yazıyı Paylaşın