Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No:92

13 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29978 (Mükerrer)

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 92

– K A R A R –

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. Maddesinin dördüncü fıkrasında; ‘Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.’ hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21.01.2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’nin 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 2.maddesinde; ‘Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk Pazar günü yapılır.’ hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile Anayasa Değişikliği Halkoylamasının 16  Nisan 2017 Pazar günü yapılması karar altına alınmıştır.

Halkoylamasının başlangıç tarihinden oy verme tarihine kadar olan süreçte halkoylaması ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin Seçim Takvimine bağlanması amacıyla düzenlenen seçim takvimi taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin onuncu bendi hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hususta gerekli önlemleri almak ve gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayınlamakla görevli yetkili kılınan Yüksek Seçim Kurulunca, ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ile yapılmasını sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir Seçim Takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan Seçim Takvimi Taslağı , aşağıdaki ilkeler benimsenmek suretiyle kabul edilerek Seçim Takvimi haline getirilmiştir.

Seçimle ilgili işlemlerin bir bölümünün hangi sürelerde yapılması gerektiği ilgili kanunlarda belirtilmiş, bir bölümde ise, kanunlarda süre tespit edilmemiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin  işlemeye başladığı tarih aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte, seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar ilgililerce  yapılması gereken yasal işlemlerin de bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere tabi olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı vermiştir.

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Halkoylaması ile ilgili Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin oy kullanabilmeleri dahil, seçim sürecinde kanunlarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli  bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli ‘Seçim Takvimi’nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Halkoylaması ile ilgili işlemlerin ekli ‘Seçim Takvimi’nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

2-Ekli Seçim Takviminin bu karar metnine dahil olduğuna,

3-Seçim Takvimindeki, belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

4-Karar örneği ve eki Seçim Takvimi’nin;

a)Adalet Bakanlığına,

b)İçişleri Bakanlığına,

c)Dışişleri Bakanlığına,

d)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

e)Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına

gönderilmesine,

f)Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr  adresinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına kurum içi elektronik posta ile iletilmesine Yüksek Seçim Kurulu  kurumsal portalında yayınlanmasına,

13.02.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6771 SAYILI KANUNUN 16 NİSAN 2017 TARİHİNDE HALKOYUNA SUNULMASINDA UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

Bu Yazıyı Paylaşın