Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 359

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 359

– K A R A R –

Dicle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 20/03/2017 tarihli, 66 sayılı yazıda; 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylaması nedeniyle, sandık kuruluna üye veren siyasi partilerin vermiş oldukları sandık kurulu partili üyeler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarından haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı hakkında bilgi alınması ve bilgi alınanlar hakkında soruşturma veya kovuşturma olanların listelerden çıkarılıp çıkarılamayacağı hakkında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Sandık kurulu başkanının seçimi” başlıklı 22. maddesinde;

“İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur – yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler.

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir.

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar.

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder.”

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin (b) bendinde;

“1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar,

2 -Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

3 -Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,

4 – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahküm olanlar,

5 -Terör eyleminden mahkûm olanlar,

Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.”

hükümleri yer almaktadır.

Sandık kurulu başkanlarının belirlenmesinde aranacak kriterler 298 sayılı Kanun’un 22. maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarında belirtilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Kanun’un 22. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen “iyi ün sahibi olmak” kriteri açısından; hakkında soruşturma veya kovuşturma olanların iyi ün sahibi olup olmadıkları hususunda karar verme yetkisinin ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olduğuna,

298 sayılı Kanun’un 22. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1,2,3,4 ve 5 bölümlerinde siyasi partiye üye olmaya engeli olanlar bakımından adli sicil arşiv kaydı araştırması yaptırmanın ilçe seçim kurulu başkanının görevi olduğuna,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle,

1- 298 sayılı Kanun’un 22. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen “iyi ün sahibi olmak” kriteri açısından; hakkında soruşturma veya kovuşturma olanların iyi ün sahibi olup olmadıkları hususunda karar verme yetkisinin ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olduğuna,

2- 298 sayılı Kanun’un 22. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1,2,3,4 ve 5 bölümlerinde siyasi partiye üye olmaya engeli olanlar bakımından adli sicil arşiv kaydı araştırması yaptırmanın ilçe seçim kurulu başkanının görevi olduğuna,

3- Karar örneğinin Dicle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

21/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın