Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 209

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 209

– K A R A R –

Yakutiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 01/03/2017 tarihli, 51 sayılı yazıda; İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin seçim güvenliği kapsamında sandık kurullarında görev alacak olan başkan ve memur üyelerden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olabilme ihtimaline binaen sandıkta görev alacak kişilerin isim listelerinin verilmesinin talep edildiği belirtilerek kur’a listesine Başkanlık listesinde adları bildirilecek olanlar ile siyasi partili kurul üyeleri tarafından isimleri bildirilecek olan başkan adaylarını kapsayacak kur’a listesinin ad çekme işlemlerine başlanmadan evvel Valiliğe ve Emniyet Müdürlüğüne verilip verilemeyeceği hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Sandık kurulu başkanının seçimi” başlıklı 22. maddesinde;

“İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur – yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler.

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir.

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar.

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder.”

hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 tarih ve 2017/99 sayılı kararı eki 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasında İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelge’nin “Seçimle ilgili belgelerin saklanması” başlıklı 12. maddesinde;

“Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilemez.”

düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan madde hükmünde yer alan “… Seçimle ilgili her türlü evrak…” içerisinde sandık kurullarında görev alan başkan ve üyelerin görevlendirilmesine ilişkin kararları da içerdiği kuşkusuzdur.

Seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi, başta mülki makamlar olmak üzere tüm görevlilerin görevi kapsamındadır. Ancak, sandık kurulunda görev alan görevlilerin isimlerinin verilmesi, seçimin güvenliğine yönelik bir işlem olarak değerlendirilmediğinden isim listesinin verilmesine ilişkin istemin reddine,

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında görev yapacak olan sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca iyi ün sahibi olanlar arasından belirlenmesi gerektiğinden, bu durum hakkında araştırma yaptırıp yaptırmama hususunun ilçe seçim kurulu başkanınca takdir edilmesi gerektiğine

karar vermek gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle,

1- Sandık kurulunda görev alan görevlilerin isimlerinin verilmesi, seçimin güvenliğine yönelik bir işlem olarak değerlendirilmediğinden isim listesinin verilmesine ilişkin istemin reddine,

2- 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında görev yapacak olan sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca iyi ün sahibi olanlar arasından belirlenmesi gerektiğinden, bu durum hakkında araştırma yaptırıp yaptırmama hususunun ilçe seçim kurulu başkanınca takdir edilmesi gerektiğine,

3- Karar örneğinin Yakutiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

02/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın