tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı (No: 212)

15 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31128

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Karar No: 212            Karar Tarihi: 13 Mayıs 2020

Resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esasları ile süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve vecibelere ilişkin esas ve usuller 02/01/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 2, 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, 05/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yine 195 sayılı Kanunun anılan maddeleri uyarınca Basın İlan Kurumunun iş ve işlemleri 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ile 08/12/1977 tarihli ve 16133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararında düzenlenmiştir.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürebilmeleri mümkün görülememektedir.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Basın İlan Kurumu ve Valiliklerin görev alanındaki süreli yayınların, COVID-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararının uygulamasına ilişkin aşağıdaki kararlar verilmiştir.

1. Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine ulaştırmak zorunda olan Basın İlan Kurumu görev alanındaki ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı Şube Müdürlüklerinin görev alanındaki gazetelere ait nüshaların, ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmeleri yeterli kabul edilecektir.

2. 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2 nci maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.

3. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81 inci maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacaktır.

4. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki aynı yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz günlük vasıflı statüde yayınlanan ikiden fazla gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerinde gazeteler; haftanın en az altı günü, günlük en az iki gazetenin yayınlanması kaydıyla ve aralarında yapacakları yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapabilecektir.

5. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki aynı yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz günlük vasıflı statüde yayınlanan iki gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerinde gazeteler; her bir gazetenin haftanın en az iki günü yayınlanması kaydıyla ve aralarında yapacakları yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yayın yapabilecektir.

6. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz vasıflı gazete statüsünde tek gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerindeki gazetelerin haftada bir gün yayınlanmaları yeterli olacaktır.

7. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki gazeteler, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentlerinden muaf tutulacaklardır.

8. Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki günlük vasıflı gazetelerin, haftanın en az iki günü yayınlanması yeterli kabul edilecektir.

9. Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21 inci maddeleri uyarınca daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen ve aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre uygulanmakta olan mahsup işlemleri ile 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamaları ertelenmiştir.

10. Yalnız resmi reklam yayınlama hakkını haiz Basın İlan Kurumu görev alanındaki gazete ve dergilerden Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108 inci maddesindeki şartlar aranmayacak ve bu süreli yayınlar aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden muaf tutulacaktır.

11. Basın İlan Kurumundan borç para almış olan basın mensuplarının talepleri halinde. Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararının 10 ve 15 inci maddelerinde düzenlenen borç para taksitleri ertelenecektir.

12. Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 107. maddesinde Mart ayı sonuna kadar öngörülen müracaat süresi uzatılmıştır.

13. İşbu Genel Kurul Kararının 1 ila 11 inci maddelerinde yer alan kararlar 23/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar; 12 nci maddesinde yer alan karar ise 15/04/2020 tarihine kadar uygulanır.

14. İşbu Genel Kurul Kararının 1 ila 11 inci maddelerinde yer alan kararların bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin 30/06/2020 tarihinden sonra altı ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilmesine Basın ilan Kurumu Yönetim Kurulu yetkilidir.