Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları

 

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/1730
Karar No : 2016/5283
Tarih : 25.02.2016
ÖZET :
  • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ
  • HİZMET TESPİT DAVASI
  • GEMİNİN SEFERE HAZIRLANMASI BAKIM ONARIM GİBİ KONUMLARDA FİİLEN GEMİDE GÖREVLİ OLARAK DENİZLE BAĞLANTISI KOPMADAN ÇALIŞMASI BULUNDUĞU
  • MADDİ VE HUKUKİ İLKELER UYARINCA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 20/01/2015 tarih, 2014/640 Esas ve 2015/32 Karar numaralı yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Şikayetçi… Varlık Yönetim A.Ş. icra mahkemesine başvurusunda; banka alacağını temlik alarak, taşınmazı 04.08.2014 tarihli satın aldıklarını, KDV’den ve damga vergisi’inden muaf olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğü işlemini şikayet ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-l maddesine göre; “30/01/2002 tarihli ve 4743 Sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketleri, bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,” KDV’den muaf tutulmuştur.

Diğer taraftan; 5411 Sayılı Kanun’un 143/5.fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır” düzenlemesi yer verilmiştir.

Somut olayda, temlik alacaklısı … Varlık Yönetim A.Ş.’nin ticaret siciline tescil tarihinin 14.04.2011 tarihi olduğu, ipotekli taşınmazın 5 yıllık süre dolmadan …Anadolu İcra Müdürlüğünün 2010/816 Tal. Sayılı dosyasında 04.08.2014 tarihli ihalede şikayetçi tarafından satın alındığı görülmektedir. Bu durumda söz konusu satış işlemi 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-l maddesi ve 5411 Sayılı Kanun’un 143/5. maddesi gereğince KDV ve Damga Vergisinden istisnadır.

O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın