tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 892

03 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30229

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 892

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 29/09/2017 tarihli yazıda aynen; “25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/08/2017 tarihli, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Ekli (8) sayılı listede adı yazılı köyü kapsamak ve Sultanhanı Beldesi merkez olmak üzere, Aksaray İlinde Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

İkinci fıkrasında; “Ekli (9) sayılı listede adlan yazılı köyleri kapsamak ve Kemalpaşa Beldesi merkez olmak üzere, Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

şeklinde düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, 25 Ağustos 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;

10. maddesinde; her ilçede bir ilçe seçim kurulu bulunacağı,

18. maddesinde; ilçedeki en kıdemli hâkimin kurulun başkanı olduğu,

28. maddesinde; her ilçede “Seçmen Kütük Bürosu” kurulacağı,

30. maddesinde; ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yürütüleceği, ayrıca ilçe seçmen kütük büroları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülki amirlerin görevli olduğu,

181. maddesinde de; seçim işleri için mahallinde yapılması gereken her türlü harcamanın ita amirinin ilçe seçim kurulu başkam olduğu,

belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler gözetilerek, Aksaray Hinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla yeni kurulan iki (2) ilçede kendi adlarıyla müstakil ilçe seçim kurullarının oluşturulması ve gerekli görülecek sair hususların gerektiğinde komisyon çalışmasından sonra belirlenerek karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek’

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/08/2017 tarihli, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Ekli (8) sayılı listede adı yazılı köyü kapsamak ve Sultanhanı Beldesi merkez olmak üzere, Aksaray İlinde Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

İkinci fıkrasında; “Ekli (9) sayılı listede adlan yazılı köyleri kapsamak ve Kemalpaşa Beldesi merkez olmak üzere, Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.”

şeklinde düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, 25 Ağustos 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;

10. maddesinde; her ilçede bir ilçe seçim kurulu bulunacağı,

18. maddesinde; ilçedeki en kıdemli hâkimin kurulun başkanı olduğu,

28. maddesinde; her ilçede “Seçmen Kütük Bürosu” kurulacağı,

30. maddesinde; ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının bağlı bulundukları üçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yürütüleceği, ayrıca ilçe seçmen kütük büroları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülki amirlerin görevli olduğu,30. maddesinde; ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının bağlı bulundukları üçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yürütüleceği, ayrıca ilçe seçmen kütük büroları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet Başsavcıları ile mülki amirlerin görevli olduğu,

181. maddesinde de; seçim işleri için mahallinde yapılması gereken her türlü harcamanın ita amirinin ilçe seçim kurulu başkanı olduğu,

belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler gözetilerek, Aksaray İlinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla yeni kurulan iki (2) ilçede kendi adlarıyla müstakil ilçe seçim kurullarının oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle; 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202. maddesi uyarınca yeni oluşturulan Aksaray İlinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Kemalpaşa ilçelerinde, 298 sayılı Kanunun 10, 18, 28, 30 ve 181. maddeleri uyarınca, ilçe seçim kurulları oluşturulması için aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1 – 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202. maddesi uyarınca yeni oluşturulan Aksaray İlinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Kemalpaşa ilçelerinde, 298 sayılı Kanunun 10,18,28,30 ve 181. maddeleri uyarınca, ilçe seçim kurullarının kurulmasına, ’

Ayrıca, bu ilçelerde Kurulumuzun 12/01/2016 tarihli ve 24 sayılı kararında açıklanan esas ve ilkeler doğrultusunda ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına,

2- 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 202. maddesi uyarınca yeni oluşturulan ilçelerde kurulacak olan ilçe seçim kuruluna başkanlık edecek hâkimlerin. Kurulumuz 12/01/2016 tarihli ve 24 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde belirlenmesine,

3- 298 sayılı Kanun’un 19, maddesinin birinci fıkrasında; “İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır… İlçe seçim kurulu başkanı bu kurulun yeniden kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin başında ilçede teşkilâtı bulunan ve son Milletvekili Genel Seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.” hükmü yer aldığından;

a) Yeni kurulan ilçelerin, ilçe kurulmazdan önceki idari yapılan belde konumunda olduğundan, yeni kurulan ilçelerin seçim kurullarının, bu yerlerin hangi yerleşim birimlerinin birleşmesiyle ilçe oluşmuş ise, bu yerlerin ilçe olmadan önceki yerleşim birimleri dikkate alınarak 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimindeki oyların partiler bazında birleştirilerek yeni ilçelere ait siyasi parti oylarının belirlenmesine ve sonucuna göre 19. madde gözetilerek, yeni kurulan ilçelerdeki ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerinin belirlenmesine,

b) Aynı ilçelerdeki sandık kurullarının oluşumunda da, 298 sayılı Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrasının dikkate alınarak aynı işlemin esas alınmasına,

4- İlçe seçim kurullarının iki yıl süreyle yeniden oluşturulmasına dair Kurulumuzun 12/01/2016 tarihli ve 24 sayılı kararında belirtilen ilkeler doğrultusunda, yeni kurulacak olan ilçe seçim kurulu için ayn ayrı olmak üzere oluşum tutanakları ile yine ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi parti ve memur üyelerin belirlenmesine ve yeminlerine ilişkin tutanakların düzenlenerek Kurulumuz Başkanlığına gönderilmesine,

5- Yeni oluşturulan ilçelere Seçim müdürü ve personel atama ve görevlendirmelerin Başkanlık Makamınca yerine getirilmesine.

6- Yeni oluşturulan ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürlerinin Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılması ve yeni kurulan ilçe seçim kurullarına seçim malzemesi alınması hususlarında gerekli işlemlerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine,

7- a) Aksaray İlinde yeni oluşturulan Sultanhanı İlçe Seçim Kurulu seçim iş ve işlemlerinin Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu tarafından,

b) Artvin İlinde yeni oluşturulan Kemalpaşa İlçe Seçim Kurulu seçim iş ve işlemlerinin Hopa İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu tarafından,

yürütülmesine,

8- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

9- Karar örneğinin;

a) Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

b) Kurulumuzun 03/04/2017 tarihli. 2017/448 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına,

gönderilmesine,

10- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu kuramsal portalında yayımlanmasına,

28/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.