altinoz.com.tr

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

02 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30850

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2019/15

Dünyanın biyolojik kaynakları, insanlığın ekonomik ve sosyal gelişimi için hayati öneme sahiptir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun şekilde paylaşımını amaçlayan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ülkemiz tarafından 29/8/1996 tarihli ve 4177 sayılı Kanun ile onaylanarak uygun bulunmuştur.

2022-2024 yılları arasında Sözleşmenin dönem başkanlığı ülkemiz tarafından yürütülecek ve 2022 yılının son çeyreğinde düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Konferansına ev sahipliği yapılacaktır. Küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, Sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu (Kurul) kurulmuştur.

Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşur.

Kurul yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla alt kurullar, teknik komiteler, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek; alt kurul, komite, danışma grupları ve çalışma gruplarında yer alabileceklerdir.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

1 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI