altinoz.com.tr

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29864

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık 2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“e) 1/9/2016-30/9/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2017,

f) 1/10/2016-31/10/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2017,

g) 1/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2017,

ğ) 1/12/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/3/2017,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “grup sözleşmesinin” ibaresi “sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş Hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Ek-7”, 1/10/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek tarifeli uçuşlar için kullanılmaya başlanılacaktır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/4/2016 29675
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2016 29771

Eki için tıklayınız