Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30078

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alınan mamulat çeşidi, belge veriliş tarihinden itibaren doksan gün içinde piyasaya arz edilir. Bu süre içinde piyasaya arz edilmeyen mamulat çeşidinin belgesi iptal edilmiş sayılır. Ancak, aynı ürün için gerekçesi ile birlikte yeniden müracaat edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi ve piyasaya arz süresi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce alınan ancak piyasaya arz edilmeyen mamulatçeşidine ait Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren doksan gün içinde piyasaya arz edilir. Bu süre içinde piyasaya arz edilmeyen mamulat çeşidinin belgesi iptal edilmiş sayılır. Ancak, aynı ürün için gerekçesi ile birlikte yeniden müracaat edilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/11/2010 27749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/10/2011 28086
2- 27/12/2011 28155
3- 5/6/2012 28314
4- 4/7/2012 28343
5- 24/12/2015

29572

Bu Yazıyı Paylaşın