TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ

05 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30442

İçişleri Bakanlığından:

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerini belirlemek üzere; 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standard halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerine uyulması zorunluluğu

MADDE 2 – (1) TS 8357/Haziran 2012 “İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” standardı ile birlikte TSE Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan T3 tadil metni bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren mecburi uygulamaya konulmuştur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1) TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 2/5/2018 tarihli ve 30409 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8357 İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın