Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29654

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde bulunanların; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,

ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, konusuyla ilgili teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli 9 uncu maddede belirtilen belge,

d) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı ölçü ve ölçü aletlerinin muayeneleri için yeterli miktarda etalonların kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğunu gösteren belge,

e) İşyeri kendi adına kayıtlı ise işyeri uygunluk belgesinin/sicil ve muayene kartının tarih ve numarasını içeren beyanı; işyeri kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı işyerine ait işyeri uygunluk belgesinin/sicil muayene kartının tarih ve numarasını içeren beyanı,

f) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/03/2012 28239
Bu Yazıyı Paylaşın