Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

18 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31722

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin (4.2.2.1) bölümü (a) bendinde yer alan “bütçe payı 4 (dört) milyon Türk Lirasından (4 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından (10 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 4 (Dört) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (4.2.2.1) bölümü (b) bendinde yer alan “bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından (2 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından (5 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (4.2.2.6) bölümünün birinci paragrafında ve beşinci paragrafında yer alan “3.500” ibareleri “8.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın