Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (Bik/Türkpatent:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Bik/Türkpatent: 2017/3)

07 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30117

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “üçüncü” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV dâhildir. ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işlemleri ve sınaimülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt” ibaresi ile aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “DİĞER İŞLEMLER” başlıklı 4 sayılı cetvelin 5.05.01 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017

29984
Bu Yazıyı Paylaşın