Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği

12 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30064

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının ve geleneksel ürün adlarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 15/C maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanını,

b) Daire: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesini,

c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

ç) Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,

d) Kurul Başkanı: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İtiraz sahipleri

MADDE 4 – (1) Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin Kurumun ilgili dairesinin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler itiraz edebilir.

Kurulun teşekkülü ve çalışma usulü

MADDE 5 – (1) Kurul, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşur. Daire başkanı, Kurulun da Başkanıdır. Daire bünyesinde ihtiyaca göre bir veya daha fazla kurul oluşturulabilir. Daire başkanı gerekli görmesi halinde bu kurulları numaralandırabilir.

(2) Kurullar, dairede görevli uzmanlar arasından daire başkanı tarafından oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer daire ve birimlerinde görevli uzmanlar da Kurum Başkanı tarafından kurullarda üye olarak görevlendirilebilir.

(3) İtirazların üyelere dağıtımı, daire başkanının belirlediği yöntem çerçevesinde itiraza konu kararın alındığı daire, ait olduğu alan ve üyelerin uzmanlık alanı da dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Kurul kararları

MADDE 6 – (1) Kurul, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin Kurumun ilgili dairesinin almış olduğu kararlara karşı 4 üncü maddede belirtilen kişiler tarafından yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

(2) Kurul, itirazları incelerken taleple ve gerekçeyle bağlıdır. Ancak, önemli ve ağır usul hataları ile itiraza konu kararı veren dairenin resen incelemesi gereken hususları, taleple ve gerekçeyle bağlı olmaksızın, resen dikkate alabilir.

(3) Kurul, karara etki edecek bir konunun bekletici sorun yapılması hakkında ara karar verebilir.

(4) Kurul, şekli yönden eksiklik içermeyen bir itirazla ilgili olarak uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai karar verebileceği gibi, esas hakkında sağlıklı ve eksiksiz bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını engelleyen ya da nihai karar verilmesini ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını ciddi derecede etkileyen bir usul hatası veya eksiklik bulunması durumunda, gerekçelerini belirtmek suretiyle dosyanın ilk kararı veren birime gönderilmesine de karar verebilir.

Karar yeter sayısı

MADDE 7 – (1) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyunu kullandığı yönde karar tesis edilir.

Maddi hataların düzeltilmesi ve kararlara karşı dava açılması

MADDE 8 – (1) Kurul kararları Kurumun nihai kararı olup, bu kararlara karşı Kurum nezdinde tekrar itiraz edilemez. Ancak, Kurul kararının tarafı olan kişiler, gerekçelerini yazılı olarak belirtmek suretiyle karardaki maddi hataların düzeltilmesini isteyebilir. Kurul, herhangi bir talep olmaksızın maddi hata tespit etmesi halinde, maddi hataları resen düzeltir.

(2) Kurul, maddi hata düzeltme taleplerini, talebin ilgili kurula havale edildiği tarihten itibaren bir ay içinde karara bağlar ve sonuç ilgilisine tebliğ edilir.

(3) Kurulun nihai kararlarına karşı, kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

Kurul sekretaryası

MADDE 9 – (1) Kurul bünyesinde, Kurul Başkanının denetimi ve yetkisi altında bir sekretarya kurulur. Sekretaryada Kurum içinden yeterli sayıda memur görevlendirilir. Sekretarya, Kurul nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin fiziki ortamda sunulmuş tüm belgelerin teslim alınması,  ilgili kurula havale edilmesi, Kurul nezdindeki işlemleri bitene kadar muhafaza edilmesi gibi görevlerin yanı sıra Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(2) Sekretarya, özellikle karara itirazın süresi içinde yapılıp yapılmadığına ve itiraz ücretinin süresinde ve tam olarak ödenip ödenmediğine dair şekli incelemeyi yapar. Şekli yönden bir eksiklik tespit edilmesi ve bu eksikliğin giderilmesinin mümkün olmaması halinde, sekretarya bu tespiti belirterek vakit kaybetmeden itirazı ilgili kurula havale eder. İtirazın şekil veya usul yönünden reddine dair nihai karar Kurul tarafından verilir.

Kararların saklanması

MADDE 10 – (1) Kurul kararları, Kurumun elektronik veri tabanında saklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 16/10/2015 tarihli ve 29504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın