Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/2)

19 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29984

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’in adı “Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) vereceği hizmetler karşılığında ödenecek TÜRKPATENT ücretlerinin türü ve tutarı, 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. TÜRKPATENT ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Talep edilen hizmetle ilgili olarak ödenecek toplam ücret, TÜRKPATENT ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda ve 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte, 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) 6769 sayılı Kanunda, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin yirmi ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“23) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti: 6769 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

24) Hakların yeniden tesisi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücreti,

25) İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

26) Yıllık ücret için telafi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ücreti.”

“22) Patent belgesi verilmesi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,”

“39) Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti: 6769 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücreti,

40) Hakların yeniden tesisi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ücreti,

41) Patentin verilmesi kararına itiraz ücreti: 6769 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

42) İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

43) Yıllık ücret için telafi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ücreti,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Markalara ve coğrafi işaretlere” ibaresi “Markalara, coğrafi işaretlere ve geleneksel ürün adlarına” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin altıncı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“9) Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti: 6769 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

10) Tescil edilen coğrafi işaretin tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,”

“b) Geleneksel ürün adı;

1) Geleneksel ürün adı başvuru ücreti: 6769 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

2) Geleneksel ürün adı başvurusu yapanda veya tescil ettirende değişiklik talebi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

3) Geleneksel ürün adı itiraz inceleme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

4) Geleneksel ürün adı tescil ve sicile kayıt ücreti: 6769 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

5) Tescil edilen geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti: 6769 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

ifade eder.”

“28) Koruma süresi sona eren markanın kısmi yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,

29) Marka kısmi yenileme ücreti: 6769 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ücreti,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Endüstriyel tasarımlara” ibaresi “Tasarımlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfasında duyurulan Türk Patent ve Marka Kurumu hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak ve yine aynı Tebliğin 3 üncü, 4 üncü maddelerinde yer alan “TPE” ibareleri “TÜRKPATENT” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin “PATENT” bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

1.01.57 Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti 254,24
1.01.58 Haklarının yeniden tesisi ücreti 1.355.93
1.01.59 İşlemlerinin devam ettirilmesi ücreti 338,99
1.01.60 Patentin verilmesi kararına itiraz ücreti 423,73
1.01.61 Yıllık ücret için telafi ücreti ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

MADDE 11 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin “FAYDALI MODEL” bölümünün 1.02.02 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvelin “MARKA” bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

2.01.28 Marka kısmi yenileme ücreti: 396,99 697.84
2.01.29 Koruma süresi sona eren markanın kısmi yenileme ücreti: 629,49 1082.88

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvelin “COĞRAFİ İŞARETLER” bölümünün 2.02.07 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

2.02.09 Tescil edilen coğrafi işaretin tescile konu özelliklerinde değişiklik talebi ücreti: 21.19 33,90
2.02.10 Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti: 21,19 33,90

MADDE 14 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 sayılı cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

GELENEKSEL ÜRÜN ADI
Hizmetin Türü Tutar
Elektronik/Mobil İmza ile yapılan talepler (TL) Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL)
2.03.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti: 21,19 33,90
2.03.02 Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti: 21,19 33,90
2.03.03 Geleneksel Ürün Adı İtiraz İnceleme Ücreti: 21,19 33,90,
2.03.04 Geleneksel Ürün Adı Tescil ve Sicile Kayıt Ücreti: 42,37 63,56
2.03.05 Tescil Edilen Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti: 21,19 33,90

MADDE 15 – Bu Tebliğ 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935
Bu Yazıyı Paylaşın