Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50)

07 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30528

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde ve yedinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasının (f) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkta” ve “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) ve (f) bentlerinde yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16  Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve ondokuzuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, üçüncü, altıncı, yedinci ve onüçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın