Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29989

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (nnn) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ooo) YEKA Yönetmeliği: 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim lisansı sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran diğer bir işlem ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan onay alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer. Eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilmesine ilişkin Kurul kararında yeni lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişinin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirileceği süre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Önlisansın süresi, önlisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenir. YEKA için verilen önlisansın süresi önlisans başvurusuna konu işin yarışma şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararıyla belirlenir.

(2) Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için verilir. Ancak, Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında verilen üretim lisansının süresi, ilgili mevcut sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. YEKA için verilen üretim lisansının süresi otuz yıldır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının (d) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için Ek-2’de yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle, bu Yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde Kuruma başvurur. YEKA için yapılacak önlisans başvuruları YEKA Yönetmeliğinde belirlenen sürelere göre yapılır.”

“d) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 ncimaddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular hariç olmak üzere, önlisans başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın sunulması zorunludur.”

“(7) YEKA için yapılacak başvurular hariç rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır:

 1. a) TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 1 Ekim, güneş enerjisine dayalı başvurular için 1 Mayıs tarihine kadar, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma bildirir.
 2. b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için her yıl Nisan ayının ilk beş iş gününde, güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Kasım ayının ilk beş iş gününde, açıklanan kapasite çerçevesinde Kurum tarafından önlisansbaşvuruları alınır.
 3. c) Başvuru ekinde, bu Yönetmelik kapsamında son beş yıl içinde elde edilmiş standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün bulunması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) YEKA için yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre alınır ve incelenir;

 1. a) Başvuru YEKA Yönetmeliğinde kırk beş gün olarak belirlenen süre içerisinde Kuruma yapılır.
 2. b) Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde tamamlanır.
 3. c) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebligattan itibaren on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış sayılarak başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kurul kararı ile başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir. Kurul kararı ayrıca YEGM’e Bu durumda yatırılmış ise önlisans alma bedeli iade edilir.

ç) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş tarihi itibariyle değerlendirmeye alınmış sayılır.”

“(6) YEKA Yönetmeliği uyarınca YEGM tarafından Kuruma yapılan bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde YEKA için önlisans başvurusu yapılmaması halinde durum YEGM’e bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YEKA için yapılan önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre değerlendirilir:

 1. a) Başvurular 13 üncü madde hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır. Başvurunun değerlendirmeye alınması önlisans almaya hak kazanıldığı anlamına gelmez.
 2. b) Başvuru sahibinden, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve/veya başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
 3. c) Değerlendirme üç ay içerisinde tamamlanır. (b) bendi kapsamında geçen süreler üç aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması.”

“ğ) YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için verilen önlisanslar bakımından, YEKA Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına dair YEGM tarafından tanzim edilecek, üretim lisansı almasına dair uygunluk yazısı olması.”

“h) YEKA kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisleri için verilen önlisanslar bakımından, kurulacak elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam için 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına dair Bakanlık ya da yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenecek belge olması.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) YEKA için verilen önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki tespit Kurul kararı ile yapılır.”

“(3) Önlisans süresi, 35 inci maddede belirtilen mücbir sebepler kapsamında tadil edilebilir. YEKA için verilen önlisanslarda YEKA Yönetmeliği uyarınca Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis kapsamında belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde iş programı kapsamındaki gecikmelere ilişkin YEGM’e sunulan savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin yeterli görülmesi halinde işbu savunmaya veya açıklama ve önlem tekliflerine konu iş programı gecikmesinin önlisans süresinde en fazla otuz altı aya kadar olan kısmı söz konusu savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin Kurul tarafından uygun bulunması, otuz altı ayı geçen kısmı için söz konusu savunma veya açıklamaların mücbir sebepler çerçevesinde gerçekleştiğinin Kurul tarafından tespiti halinde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda önlisans süresi uzatılabilir.”

“(8) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil edilmesinin uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli karar için Kurul kararının veya ilgili ana hizmet birimi işleminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması zorunludur.”

“(9) İlgili ana hizmet birimi;

 1. a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,
 2. b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel hükümlerinde yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite koordinatları, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi adına,
 3. c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,

 1. d) 10 MWm’ı geçmemek kaydıyla, kurulu gücün toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak değişikliklere,

ilişkin tadil taleplerini sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. (d) bendi kapsamında belirlenen orana kadar yapılacak tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.”

“(11) YEKA için verilen önlisanslara kayıtlı,

 1. a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,
 2. b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,
 3. c) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ile 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen istisnalar kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere,

ilişkin tadil talepleri Kurul Kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (a) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Bu maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının bu fıkrada ayrıca düzenlenen hükümleri YEKA için verilen önlisanslar için uygulanmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) YEKA için verilen önlisanslar süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde, önlisans sahibi tüzel kişinin talebi veya iflasının kesinleşmesi ile önlisans sahibi tüzel kişinin üretim lisansı alması halinde kendiliğinden sona erer. Söz konusu önlisanslar YEKA Yönetmeliği uyarınca YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesini imzalayan tarafların iş programında mücbir sebepler kapsamında yaşanan gecikmelerin bir yıldan fazla sürdüğü veya bir yıl içerisinde giderilemeyeceği konusunda anlaşmaları halinde sözleşmenin feshedilerek teminat mektubunun iadesi durumunda, önlisans sahibi şirketin talebi üzerine Kurul kararı ile sona erdirilir.”

“(6) YEKA için verilen önlisanslar;

 1. a) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında, önlisanssahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların devri veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması durumunda,
 2. b) Kurum tarafından belirlenen Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı Kullanım Karşılığı kapsamında belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde iş programı kapsamındaki gecikmelere ilişkin YEGM’e sunulan savunma veya açıklama ve önlem tekliflerinin yeterli görülmeyerek YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin feshedilmesi halinde söz konusu savunma veya açıklamaların Kurul tarafından mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmemesi durumunda,
 3. c) Önlisans sahibi tüzel kişinin YEKA Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerinden fabrikanın süresi içerisinde işletmeye alınamadığının Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi durumunda,

ç) Önlisans sahibi tüzel kişinin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini süresi içerisinde yerine getiremediğinin Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi durumunda,

 1. d) YEKA Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa sunulmaması ve/veya sunulan belgeler kapsamında Şartnamede belirtilen ve taahhüt edilen değerlerin karşılanamaması durumu kapsamında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek Kuruma bildirilmesi halinde,
 2. e) Bu Yönetmelik kapsamındaki talep ve işlemlerde Kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde,

iptal edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve üretim tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programı veya YEKA Yönetmeliği kapsamında YEGM tarafından kabul edilen iş programı,”

“d) Şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı veya YEKA kapsamında üretim tesisi kurulması için yapılan üretim lisansı başvuruları açısından yüzde beşine artırıldığına ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Kurumun onayının alınacağına ilişkin şirket esas sözleşmesi,”

“(11) YEKA için önlisans alan tüzel kişinin önlisans süresi içerisinde üretim lisansı başvurusu yapmaması halinde durum YEGM’e bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on iş günü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir. YEKA için yapılan üretim lisansı başvurularının yapılmamış sayılmasına ilişkin alınan Kurul kararı ayrıca YEGM’e bildirilerek yatırılmış ise üretim lisansı alma bedeli iade edilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine ondördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(15) YEKA için verilen üretim lisanslarında üretim tesisinin tesis tamamlama süresi, iş programında meydana gelen gecikmelerin mücbir sebepler çerçevesinde gerçekleştiğinin Bakanlıkça kabul edildiğinin bildirilmesi halinde iş programına eklenen süre kadar uzatılır.”

“(16) YEKA için verilen üretim lisanslarına kayıtlı,

 1. a) Ünite koordinatları, ünite sayısı ve ünite gücüne,
 2. b) Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarına,
 3. c) Üretim lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliklerine,

ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere,

ilişkin tadil talepleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında (a) bendi kapsamında yapılacak ünite koordinat tadili, Teknik Etkileşim İzni belgesinin başvuruda sunulması kaydıyla tesis sahasına komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında (a) bendi kapsamındaki ünite sayısı ve ünite gücü tadili, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesine binaen sonuçlandırılır. Bu maddenin dördüncü, beşinci, dokuzuncu fıkrası ve onbirinci fıkrasının bu fıkrada ayrıca düzenlenen hükümleri ile onüçüncü fıkrası YEKA için verilen üretim lisansları için uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırkdokuz yıl için yenilenebilir. YEKA için verilen üretim lisansları yenilenemez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YEKA için verilen üretim lisansları;

 1. a) Üretim tesisi işletmeye geçene kadar, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının Bakanlıktan yazılı onay alınmadan doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların devri veya birleşme ve bölünme gibi payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması,
 2. b) Kurul tarafından mevzuat veya piyasa yapısının gerekleri doğrultusunda belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi,
 3. c) Elektrik enerjisi üretim tesisinde Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis veya Yerli Malı Kullanım Karşılığı kapsamında kullanımı öngörülen aksam ve tedarik planında belirtilen yerli malı ürünlerin ya da yerli malı aksamın kullanılmadığının tespiti ve YEGM tarafından yapılan yazılı ihtarnamede belirlenen süre içerisinde ihtar edilen aykırılıkların giderilmemesi üzerine YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin feshedilmesi,

ç) Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini süresi içerisinde yerine getiremediğinin Bakanlıkça Kuruma bildirilmesi,

 1. d) Bu Yönetmelik kapsamındaki talep ve işlemlerde Kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti,

hallerinde iptal edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) YEKA için verilen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu maddede sayılan haklardan YEKA Yönetmeliği ile çelişmeyenleri haizdir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Üretim lisansı, sahibine;

 1. a) Lisansında belirtilen üretim tesisini kurma ve işletme,
 2. b) Üretim tesisinde ürettiği elektrik enerjisini veya kapasitesini;

1) Tedarik şirketlerine satma,

2) Serbest tüketicilere satma,

3) Özel direkt hat tesis ettiği kişilere satma,

 1. c) Organize toptan elektrik piyasalarında, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapma,

ç) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen, bir takvim yılı için lisansına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, Kurul tarafından belirlenen oranını aşmamak kaydıyla elektrik enerjisi veya kapasitesi alma,

 1. d) Ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatını yapma,
 2. e) Kurulca verilecek izin ile, sınırda yer alan illerde kurmak kaydıyla, üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etme,
 3. f) Satış olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacı için kullanma,

hakkını verir. YEKA için verilen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ürettikleri elektrik enerjisini ancak YEKA Yönetmeliğinde belirlenen hükümlere uygun olarak değerlendirir.”

“f) Geçici kabul tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde OSB üretim lisansı sahipleri hariç olmak üzere, işletmeye geçmiş kurulu gücü 100 MWe ve üzerinde olan bütün üretim tesisleri için kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“y) Lisans alma tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç olmak üzere, kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır. Bu hüküm, kapasite artışları bakımından kapasite artış miktarı dikkate alınarak uygulanır. Önlisans süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde önlisans alma bedelinin tamamı tadil bedeli olarak alınır.”

“(13) Önlisans veya lisans alma bedelleri ile tadil bedellerinde, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak Kuruma sunulduğu tarihte geçerli bedeller esas alınır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (6) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“7) YEKA için verilen önlisansın mücbir sebep halleri dışında sona erdirilmesi veya Kurul Kararı ile iptal edilmesi.”

“(3) Üretim lisansları ile ilgili olarak, 20 nci madde kapsamında Kuruma sunulan teminat, mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında;

 1. a) Üretim tesisinin lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması,
 2. b) Üretim tesisinin kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi,
 3. c) Lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle iptal edilmesi,

halinde irat kaydedilir. Bu fıkra hükümleri YEKA için verilen üretim lisansları bakımından sadece mücbir sebep halleri dikkate alınarak uygulanır.”

“(5) YEKA için verilen önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş kurulu gücün düşürülmesi suretiyle önlisansveya üretim lisansının tadil edilmesinin talep edilmesi halinde, tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebepler kapsamında bulunması durumunda, tadil sonucunda önlisans veya üretim lisansına derç edilecek kurulu güce karşılık gelen tutarda yeni teminatın Kuruma sunulması kaydı ile mevcut teminat iade edilir. Bunun dışındaki hallerde teminatın kurulu güç düşümüne konu kısmı irat kaydedilir. YEKA için verilen önlisans ve üretim lisansları için dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans, üretim veya dağıtım lisansı sahibi özel hukuk tüzel kişisi, faaliyetiyle doğrudan ilgili olarak;

 1. a) Kamu yararı kararı,
 2. b) İrtifak hakkı tesisi,
 3. c) Kullanma izni,

ç) Kiralama yapılması,

 1. d) Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların devir kararının alınması,
 2. e) Mera tahsis amacı değişikliği,

talebiyle Kuruma başvurabilir. YEKA için verilen önlisans ve üretim lisanslarında YEKA Yönetmeliği kapsamında kurulacak fabrika, AR-GE tesisleri ve benzeri için bu fıkra kapsamında talepte bulunulamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip mevcut ortakları arasında ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerine,”

“ğ) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan önlisanssahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında, kamu kurum ve kuruluşu niteliğini haiz ortak dışında yeni ortak alınmamak kaydıyla, sermaye artışı ve/veya ortakların değişmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

“h) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, önlisans sahibi tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan ve dolaylı tüzel kişi ortaklarının kendi paylarını iktisap etmesi sonucu, söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

“ı) Yurt dışında kurulmuş tüzel kişilerce veya bu tüzel kişilerce kontrol edilen ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş tüzel kişiler tarafından, yurt dışı kaynak kullanılması suretiyle önlisans sahibi tüzel kişilikte gerçekleştirilen doğrudan veya dolaylı pay edinimlerine,”

“(7) YEKA için verilen üretim lisanslarında ikinci fıkra kapsamındaki işlemler lisans kapsamındaki üretim tesisi işletmeye geçene kadar Bakanlıktan yazılı onay alınması kaydıyla Kurul tarafından karara bağlanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) YEKA için verilen üretim lisanslarında lisans kapsamındaki üretim tesisi işletmeye geçene kadar Bakanlıktan alınacak yazılı onay.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, TEİAŞ 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (p) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (y) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsisi (YÜKT) Yarışma İlanı kapsamında verilecek önlisans ve üretim lisansı için de uygulanır.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016

29865

Bu Yazıyı Paylaşın