Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Mayıs 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32556

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1- 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.” ibaresi “ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca para cezası verilir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın