TS 6269 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2018/13)

09 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30530

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın Kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, delik anma çapı 2,5 mm-250 mm (dahil) bir sıra bilyalı, radyal, rulmanlı yatakları kapsar. Bir sıra bilyalı açısal temaslı, radyal, rulmanlı yatakları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/7) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın “Kapsam ve uygulama alanı” başlıklı 1 inci maddesinde yer alan Not 2 bölümü, 2 nci maddesinde belirtilen “Atıf yapılan standard ve/veya dökümanlar” başlıklı standard listesi ile 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2.3 maddelerindeki değişiklikler, TSE Teknik Kurulunun 15/1/2018 tarihli toplantısında kabul edilerek tadil edilmiştir. Bu Tebliğ ile tadil edilen TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı İle İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 6269 (Nisan 2015) Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı İle İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 6269 (Nisan 2015) “Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal” standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın