TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğ

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30409 (Mükerrer)

İçişleri Bakanlığından:

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 18/12/2017 tarihli toplantısında kabul edilen TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı,

(2) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında kabul edilen TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı,

(3) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 22/5/2017 tarihli toplantısında tadil edilen TS 10970/T3 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı

bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur.

Standardın temini

MADDE 3 – (1) TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı ve TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği,

(2) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile İlgili Tebliğ,

(3) 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın