altinoz.com.tr

TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/1)

03 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30734

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard, parçalara kaynak edilen metrik vidalı saplamaların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(2) Bu Standard, parçalara kaynak edilen, metrik vidalı saplamaları kapsar.

(3) Not: Bu Standard metninde bundan sonra “Parçalara kaynak edilen metrik vida dişli saplama” deyimi yerine sadece “Saplama” terimi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1029 “Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen, Metrik Vidalı” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 20/3/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen revize TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1029 (Mart 2017) “Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 30/1/1990 tarihli ve 20418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard-89/87-88 Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.