Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 06/04/2017 Tarihli ve 522 Sayılı Kararı

08 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30032

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI

Karar Tarihi      : 06/04/2017

Karar No           : 522

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mahallerden gelen talepler görüşülerek;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/02/2015 tarihli ve 224 sayılı karan ile devamında alman diğer ihtisas kararları dikkate alınarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunumun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmalarına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallerin talepleri dikkate alınarak;

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Adana 12 ve 13, Antalya 9 ve 10, Batman 3, Bursa 9 ve 10, Denizli 5, Edime 3, Elazığ 3, Eskişehir 4, Hatay 3, Isparta 3, İzmir 14 ve 15, Kahramanmaraş 3, Kayseri 4, Kocaeli 5, Konya 7 ve 8, Manisa 3, Mersin 8 ve Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkûr suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararlarda belirlenen mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak bakmalarının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

5235 sayılı Adil Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından; Adana 12 ve 13, Antalya 9 ve 10, Batman 3, Bursa 9 ve 10, Denizli 5, Edime 3, Elazığ 3, Eskişehir 4, Hatay 3, Isparta 3, İzmir 14 ve 15, Kahramanmaraş 3, Kayseri 4, Kocaeli 5, Konya 7 ve 8, Manisa 3, Mersin 8 ve Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın