Tebligat Yapılacak Kişi ile Aynı Adreste Oturmayan Çocuğuna Yapılan Tebligat Geçersizdir

 

T.C.
DANIŞTAY
Birinci Dairesi
Esas No : 2007/326
Karar No : 2007/546
Tarih : 16.05.2007
ÖZET :
  • TEBLİGAT
  • USULSÜZ TEBLİGAT
  • ŞİKAYETÇİYLE BİRLİKTE OTURMAYAN KIZINA YAPILAN TEBLİGAT

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

İtirazın süresinde olup olmadığının tespiti açısından Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne uygun olarak yapılmış bir tebliğin varlığı gerekir. Olayda ise yetkili merci kararının şikayetçinin birlikte oturmadığı kızına tebliğ edilmesi nedeniyle tebliğin usulsüz yapıldığı anlaşıldığından, tebligat kanunu ve tüzüğü hükümlerine uygun olarak tebliğ işlemlerinin yenilenmesi gerekir.

DAVA :

Çevre ve Orman Bakanlığının 19.3.2007 tarih ve 664,196 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, Çevre ve Orman Bakanının 19.2.2007 tarih ve B.18.0.TKB.0.00.01/020-11 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara şikayetçi … tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Bihter Akdaş’ın açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildireceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin itirazı yoluna gidebileceği belirtilmekte olup itiraz süresinin yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Tebligat Kanununun “Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat” başlıklı 16. maddesinde kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğin kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılacağı, Tebligat Tüzüğünün “Aile efradına tebligat” başlıklı 22. maddesinde ise kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğin, ailesi efradından veya hizmetçi ve uşak gibi müstahdemlerinden birine yapılacağı, ancak muhatab namına kendisine tebligat yapılacak olan aile ferdi veya müstahdemin, muhatapla birlikte oturmasının şart olduğu hükmü yer almıştır.

Tebligat ilgili kişinin belli bir durumdan haberdar olmasını ve böylece haklarını korumak için gerekli işlemleri yapmasını sağlar. Bu anlamda tebligat hukuku kişilerin yasal haklarını idari ve yargı mercilerinin önünde savunmasına olanak veren, kişinin hukukunu koruyan ve mutlaka uygulanması gereken usuli hükümler içerir. Kişilere tanınan bu yasal savunma hakkının kullanılması için ilgili yasada belli süreler öngörülmüşse, muhatabına usulüne uygun bir şekilde yapılmış tebliğ tarihinin bu sürelerin başlangıcı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yetkili merci kararlarına yapılacak itiraz süresi olan 10 günlük süre usulüne uygun olarak yapılmış tebliğ ile başlar.

Dosyanın incelemesinden, Çevre ve Orman Bakanının 19.2.2007 tarih ve B.18,0.TKB.0.00.01/020-11 sayılı kararı ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı … hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı verildiği, kararın şikayetçi .. .’ın bilinen en son adresinde kızı .. .’a 24.2.2007 tarihinde tebliğ edildiğinin dosyada mevcut posta alındısından anlaşıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği ilk itiraz dilekçesinin Cumhuriyet Savcısının 12.3.2007 tarihli havalesi ile kayda girdiğinin görüldüğü, Dairemiz Başkanlığına sunulmak üzere Mersin İdare Mahkemesi Başkanlığı aracılığıyla gönderilen ek dilekçesinde ise kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığını, kendi adresinde ancak aynı çatı altında oturmadığı kızına yapılan tebligatın geçersiz olduğunu, bu nedenle itirazının süresinde olduğunun kabulü ile incelenmesini talep ettiği anlaşılmaktadır.

SONUÇ :

Bu durumda itirazın süresinde olup olmadığının tespiti açısından Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne uygun olarak yapılmış bir tebliğin varlığı gerektiğinden, olayda ise yetkili merci kararının şikayetçinin birlikte oturmadığı kızına tebliğ edilmesi nedeniyle tebliğin usulsüz yapıldığı anlaşıldığından, tebligat kanunu ve tüzüğü hükümlerine uygun olarak tebliğ işlemlerinin yenilenmesi için dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine, 16.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın