Başka Bir Geliri Olmayan İşçinin Nedensiz Yere Devamsızlık Yapması Yaşamın Olağan Akışına Aykırıdır

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 
Esas : 2017/20999
Karar : 2019/4943
Tarih : 05.03.2019

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin, davalı şirket nezdinde 22.03.2011 tarihinden, iş akdinin işveren tarafından feshedildiği 21.05.2014 tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdine istinaden otobüs hat şoförü olarak çalıştığını, iş akdinin davacının hastanede tedavileri devam ederken ve raporlu olduğu dönemde, sunmuş olduğu sağlık raporlarına itibar edilmeyerek, hiç bir haklı ve geçerli neden yokken tazminatsız olarak feshedildiğini beyanla, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücret alacağına hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili ise; iş akdine haklı ve geçerli şekilde son verildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilerek, yıllık izin ücret alacağı yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasındadır.

Davacı; otobüs hat şoförü olarak çalışırken geçirdiği trafik iş kazası ve aynı gün maruz kaldığı darp olayı sonrasında orta kulak denge problemi beraberinde psikolojik sorunlar yaşadığını ve uzun süre tedavi görmesinin gerektiğini, işyeri hekimi tarafından düzenlenen 15.04.2014 tarihli raporla ‘fobik anksiyete bozukluğu’ teşhisi konulduğunu ve tedavi süresince dikkat gerektirmeyen görevlerde çalışabileceğinin belirtildiğini, sonrasında … Hastanesi Başhekimliği tarafından verilen raporda da ‘psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet ‘ tanısıyla 10 gün sağlık raporu verildiğini, bu raporları işverene sunduğunda işverenin raporları kabul etmediğini, rapor hakkının dolduğunu ve heyet raporu alması gerektiğini bildirdiğini, ardından davacının işverene dilekçe vererek işyeri hekimi tarafından verilen raporda dikkat gerektiren iş yapamayacağı (otobüs kullanmayacağı) belirtildiğinden yıllık iznini kullanmak istediğini ifade ettiğini, aynı gün durumu şefi … Danışman’a da sözlü olarak ilettiğini, davalının heyet raporu istemesi üzerine aynı gün işyeri hekiminin sevki ile … Büyükşehir Belediyesi … Hastanesine giderek heyete girdiğini, 22.05.2014 tarihli sağlık kurulu raporuyla ‘majör depresif bozukluk’ tanısı konularak tedavisi devam eden hastalığı süresince hat şoförlüğü yapamayacağının ve psikiyatri polikliniği kontrollerini her ay düzenli yapması şartıyla 6 ay sonra hat şoförlüğü yapıp yapamayacağının sağlık kurulu raporuyla değerlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildiğini, heyet raporunu alabilmek amacıyla ve işyerinde şefi konumundaki … Danışman’ın bilgisi ve izni dahilinde hastaneye gidip geldiği sırada 21.05.2014 tarihinde haklı neden yokken iş akdine tazminatsız olarak son verildiğini ileri sürmektedir.

Davalı taraf ise; davacının 11.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014, 16.05.2014, 17.05.2014, 18.05.2014, 20.05.2014 ve 21.05.2014 tarihlerinde işine mazeretsiz olarak devam etmemesi nedeniyle haklı nedene dayalı olarak iş akdinin feshedildiğini savunmaktadır.

Dosya içerinde bulunan belgeler incelendiğinde; davacının 12.03.2014 tarihli kazadan sonra 13.03.2014-17.03.2014 tarihleri arasında ücretli izinli, 18.03.2014-02.05.2014 tarihleri arasında raporlu olduğu, 02.05.2014-05.05.2014 tarihleri arasında ücretsiz mazeret izni kullandığı, 06.05.2014-07.05.2014 tarihleri arası raporlu olduğu ve 08.05.2014-11.05.2014 tarihleri arası tekrar mazeret izni kullandığı; 15.04.2014 tarihinde … A.Ş. işyeri hekimi Dr…. tarafından davacının psikiyatri polikliniğine sevk edildiği, 22.04.2014 tarihinde Özel Nöron Psikiyatri Dal Merkezi Uzm.Dr…. tarafından “fobik anksiyete bozukluğu” teşhisi konularak “tedavi süresince dikkat gerektirmeyen işlerde çalışması uygundur” denildiği, ancak daha sonra düzenlenen raporlarda “çalışabileceği”nin belirtildiği, 06.05.2014 tarihli … A.Ş. işyeri Hekimi Dr…. tarafından davacının psikiyatri polikliniğine sevk edildiğine ilişkin Hasta Sevk Formu, Formun altında … Büyükşehir Belediyesi … Hastanesi Uzm.Dr. …ve imzasını içeren “majör depresyon” teşhisi konularak “hakkında karar verilebilmesi için sağlık kuruluna sevki uygundur” ifadesinin bulunduğu ve ”tedavisi süresince hat şoförlüğü yapamayacağına ve psikiyatri polikliniği kontrollerini her ay düzenli yaptırması koşuluyla 6 ay sonra hat şoförlüğü yapıp yapamayacağının yine kurul raporuyla değerlendirileceğine ilişkin” sağlık kurulu raporunun 22.05.2014 tarihinde alındığı, bu arada davacıya mazeret izni de verilmediği, devamsızlık tutanaklarına karşı savunmaları yeterli görülmeyerek, Toplu İş Sözleşmesi Ceza Cetvelinin 6. maddesi ile 4857 sayılı Yasanın 25/II-g maddesi gereğince iş akdinin 21.05.2014 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Mahkeme tarafından her ne kadar davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine dair karar verilmiş ise de; davalı işyerinde otobüs hat şoförü olarak 3 yıl 2 ay 3 gün süre ile çalışan davacının aynı iş yerinde çalışmaya devam eden tanıklarının anlatımlarına göre; davacıdan sağlık sorunları nedeniyle heyet raporu sunulmasının istenmesi üzerine, bu raporu alabilmek için hastaneye gidip gelmesi gerektiği, bu süreçte ücretsiz izin talebinde bulunduğu, işyerinde şefi konumunda olan … Danışman isimli kişinin izin talebini işleme aldıracağı yönündeki şifahi beyanı üzerine davacının işlemlerini takip için işe devam etmediği, şefinin beyanına güvenerek, kendisine izin verildiği saikiyle hareket ettiği, işyerinde 3 yılı aşkın kıdemi olan ve başkaca bir geliri bulunmayan davacı işçinin nedensiz yere devamsızlık yapmasının hayatın olağan akışına da aykırı bulunduğu gözetilerek, davacının iş akdinin haklı nedene dayalı olarak feshedildiği ispat edilememiş olmakla, mahkemece kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı bulunup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KAYNAK:CORPUS
Bu Yazıyı Paylaşın