Tebliğ Memurunun Adı Soyadı İmzası Bulunmayan Tebliğ Alındısı Geçerli Kabul Edilmez

T.C.
DANIŞTAY
Birinci Dairesi
Esas No : 2015/1835
Karar No : 2016/222
Tarih : 24.02.2016
KAVRAM:
  • TEBLİĞ MEMURUNUN ADI, SOYADI, İMZASI BULUNMAYAN TEBLİĞ ALINDISININ GEÇERLİ KABUL EDİLEMEYECEĞİ
  • TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMİŞ BİR BELGE OLMADIĞI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

İçişleri Bakanlığının 21.10.2015 tarih ve E.21035 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı… Ve Kocaeli İli, Körfez Belediye Başkanı… Hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 28.08.2015 tarih ve İNS:2015.41.724 sayılı kararı ve bu karara Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının 08.09.2015 tarihli dilekçesiyle yapılan itiraz, Tetkik Hakimi …’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

KARAR :

4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildireceği, itiraz süresinin tebliğden itibaren on gün olduğu hükümlerine yer verilmiş, Dairemizin yerleşik kararlarında da şikayetin işleme konulmamasına ilişkin yetkili merci kararlarına karşı yapılacak itirazlarda Kanunun 9’uncu maddesindeki usul ve süre benimsenmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Tebliğ mazbatası” başlıklı 23’üncü maddesinde, tebliğin bir mazbata ile tevsik edileceği, bu mazbatanın:

1- Tebliği çıkaran merciin adını,

2- Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini,

3- Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,

4- Tebliğin mevzuunu,

5- Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22’nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu,

6- Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,

7- 21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi,

8- Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişisin kaydı,

9- Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını ihtiva etmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı… ve Körfez Belediye Başkanı… hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 28.08.2015 tarih ve İNS:2015.41.724 sayılı kararının Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğine ilişkin bu dosyada bulunan alındı belgesinin, yukarıda belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir belge olmadığı anlaşılmıştır.

SONUÇ :

Bu nedenle, İçişleri Bakanının 28.08.2015 tarih ve İNS:2015.41.72 sayılı kararının Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ edildiğini gösterir bilgi ve belgeler eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak içişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 24.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın