Sahte Hat Açılmasından Zarar Gören Telekomünikasyon Şirketidir

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/3385
Karar No : 2015/461
Tarih : 14.01.2015
KAVRAM:
  • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU
  • KAMU KURUMUNU ARACI KILMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK
  • KARDEŞİ ADINA GSM HATTI ALMAK VE BORCU ÖDEMEMEK
  • AKRABALIK NEDENİYLE İNDİRİM UYGULANMAMASI
  • TEK EYLEM İLE BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI SUÇ İŞLENMESİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Sanığın, kardeşi olan katılana ait kimlik bilgilerini kullanarak düzenlediği 21.08.2010 tarihli abonelik sözleşmesini imzalayıp … … numaralı … isimli GSM şirketinden hat aldığı, hattı kullanıp borcunu ödemediği, bu şekilde gerçekleşen eyleminin kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu iddia edilen olayda;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün 2005/11-129 Esas, 2006/13 Karar nolu ilamında belirtildiği gibi suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin kayıtları ve belgelerinden yararlanıldığı, hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya düşürülen kişiye ödenmesi gerekeceği, dolayısıyla en azından bu nedenle … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin zarar gördüğü ve mağdur olduğu anlaşılmakla, aynı suçun mağduru konumunda bulanan sanığın kardeşi B.K. ile … kurumunun dolandırıldığı olayda eylemin tek olması karşısında zarar gören … kurumunun varlığı nedeniyle diğer mağdura yönelik akrabalık ilişkisi nedeniyle ceza miktarında indirimin söz konusu olamayacağı gözetilmeden sanığın eylemine uyan 158/1-d maddesi gereğince mahkumiyeti gerekirken oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, katılan … İletişim Hizmetleri A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın