Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31723

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 2 nci maddesine “maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu imzalayana ait noter tasdikli imza beyannamesinin ibraz edilmesi, isteklinin gerçek kişi olması halinde yine noter tasdikli imza beyannamesinin ibraz edilmesi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “yetki belgeleri, imza beyannamesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işletmelerin kendi üretimleri ve diğer işletmelerden gelen” ibaresi “TİGEM’in kendi üretimleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sözleşmeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetki devri esaslarına göre çıkarılacak imza beyannamelerine göre imzalanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/5/2006 26171
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)
2- 6/3/2019 30706
Bu Yazıyı Paylaşın