Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31723

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sanayiine” ibaresi “sanayiisine” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadro ve kuruluşlarında bulunan askerî tesisler ile personelini kapsamaz. Bu kapsamda, gerekli olması hâlinde savunma sanayii maksatlı proje yürütülen askerî tesisler, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca oluşturulan heyetler tarafından kontrol edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on ikinci bölümüne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bedinde yer alan “Ticaret” ibaresi “Teknoloji” olarak, (çç) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (r) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Kuruluş Güvenlik Koordinatörü: Millî Savunma Bakanlığına karşı kuruluş yetkilisi ile birlikte birinci derecede sorumlu olan savunma sanayii güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip ve koordine etmek üzere; kuruluş tarafından görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümleri ile Tesis Özel Güvenlik El Kitabında yer alan hususların, kuruluş bünyesinde uygulanmasından sorumlu olan kişiyi,”

“y) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı: Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünü,”

“ee) Tesis Güvenlik Belgesi Denetimi: Tesis Güvenlik Belgesi verilmesine ilişkin Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirlenen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına yönelik kuruluşa ait Tesis Özel Güvenlik El Kitabında yer alan hususların incelenmesini müteakip denetim heyetince, kuruluşa ait tesise yönelik yerinde veya video konferans sistemi vasıtasıyla yapılacak denetlemeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı, Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e), (f), (ğ), (h), (i) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Kanun kapsamındaki millî gizlilik dereceli belgelendirme başvuruları ile Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı yetki devri çerçevesinde, NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) belgelendirme başvurularını kabul etmek, anılan talep kapsamında başvuru evraklarını inceleyerek eksiklikleri tamamlatmak,

  1. c) Gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel hakkında Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahallî mülkî idare amirlikleri vasıtasıyla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yaptırmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları sonucunda, personel hakkında belgelendirmeye engel teşkil edebileceği değerlendirilen hususlara ilişkin, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hukukî mütalaa almak,”

“e) Kuruluşlarca yapılan gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi taleplerinin ve başvuru evraklarının mevzuat açısından ön incelemesini yapmak, belirlenen eksiklikleri tamamlatmak, bu eksiklikleri üç ay içinde tamamlamayan kuruluşların başvuru evraklarını iade ederek, talebi iptal etmek,

  1. f) Başvuru belgelerini tamamlayan kuruluşlara ait tesislerin Denetim Heyeti vasıtasıyla denetlenmesini sağlayarak, uygun bulunan kuruluşlara talep edilen gizlilik derecesi de göz önünde bulundurularak, uygun millî gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesini tanzim etmek ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabını onaylamak, uygun NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesinin tanzimi maksadıyla Kuzey AtlantikAndlaşmasıTeşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığını bilgilendirmek, belge verilen kuruluşlara ait Tesis Özel Güvenlik El Kitabını onaylamak,”

“ğ) Türk vatandaşlarının veya yabancı kişilerin, gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesine sahip kuruluşlara yapacakları ziyaret taleplerini incelemek, ilgili makamlarla koordine etmek ve uygun bulunanlara izin vermek,

  1. h) Gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesine sahip olan kişilerin, diğer ülkelerin savunmasanayiikuruluşlarına yapacakları ziyarete ilişkin taleplerini ilgili ülkedeki askerî ataşelik vasıtasıyla, o ülkedeki yetkili makamlar ile koordine etmek, sonuçları talep sahibine bildirmek,”

“i) Gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesine sahip kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilen stajyer listesi esas alınarak, stajyerlerin gizlilik dereceli bilgilere ulaşmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını periyodik veya habersiz denetimlerde kontrol etmek,”

“n) Kanun kapsamında NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) belgelendirme taleplerini, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı yetki devri çerçevesinde, ilgili makamlar ile koordineli olarak incelemek, inceleme sonuçlarını belge tanzim edecek yetkili makam olan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığına göndermek,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilmez. Bu personelin nüfuz edebileceği gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin gizlilik derecesinin seviyesi, ilgili makamlar tarafından belirlenir.

(6) Uluslararası faaliyetlerin bir gereği olarak Millî Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan veya savunma sanayii kuruluşları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen veya modernize edilen silah ve destek sistemleri ve/veya gizlilik gerektiren bir faaliyet hakkındaki bilgi, belge ve malzemenin, yerli veya yabancı ülke mensuplarıyla paylaşılacak bilgi düzeyi ve yapılacak açıklama düzeyi hakkında Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili komutanlıklar ve proje makamının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca karar verilir.

(7) Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin yurt dışına verilmesi gerektiğinde, taraf olunan uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, ilgili komutanlıklar ve proje makamı ile yapılacak koordine sonrasında, açıklanacak ve paylaşılacak bilgi düzeyi tespit edilerek, bilgi ve belgeyi açıklayacak makama ulaştırılır ve sonucu takip edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu maddede belirtilen hususlar ve diğer kanunlarda yer alan yetkiler dışında kalan gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin satış ve devir işlemlerine, gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile Çokuluslu Sanayi Güvenliği Çalışma Grubu, NATO ve Birleşmiş Milletler kararları dikkate alınarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel ve üzeri gizlilik dereceli bilgi üreten kuruluşlardan, faaliyet alanına uygun olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından öngörülenler için bilginin üretildiği ve depolandığı bilgi sistem odalarında ve bilgisayar sistemlerinde kullanılan, enerji iletim, iletişim ve data hatlarına dışarıdan müdahaleye ve bilgi sızmasına engel olacak güvenlik tedbirleri alınır ve bu sistemlere yönelik TEMPEST koruması sağlanır. TEMPEST korumasının sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, akredite kuruluşlarca belgelendirilir ve alınan belge, Kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Türk vatandaşlarının, savunma sanayii konularıyla ilgili olarak, askerî birlik, karargah ve kurumlara yapacağı ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak kişi, kurum veya kuruluş tarafından; ziyaretin amacı ve kapsamı, ziyarete katılacak personel kimlik bilgileri, sahip olduğu Kişi Güvenlik Belgesi, temsil ettiği kurum/kuruluş bilgileri ile iletişim bilgilerini içeren ziyaret talep yazısı ile en geç ziyaret tarihinden 21 iş günü öncesinden Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilerek ilgili Kuvvet Komutanlıklarına yapılır. Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılacak değerlendirme karar verilmek üzere Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara ziyaretçilerin girmemesi için Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen güvenlik önlemleri, ziyaret edilen birlik, karargâh ve kurum tarafından alınır.”

“(5) Uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke vatandaşlarının, savunma sanayii konularıyla ilgili olarak, askerî birlik, karargâh ve kurumlara yapacağı ziyaretlere ilişkin talepler, ziyareti yapacak, kişi, kurum veya kuruluş tarafından; ziyaretin amacı ve kapsamı, ziyarete katılacak personel kimlik bilgileri, sahip olduğu Kişi Güvenlik Belgesi, temsil ettiği kurum/kuruluş bilgileri ile iletişim bilgilerini içeren ziyaret talep yazısı ile diplomatik temsilcilikler veya askerî ataşelikler vasıtasıyla en geç ziyaret tarihinden 21 iş günü öncesinden Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilerek ilgili Kuvvet Komutanlıklarına yapılır. Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılacak değerlendirme karar verilmek üzere Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Ziyaret sırasında izin verilmeyen alanlara ziyaretçilerin girmemesi için Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen güvenlik önlemleri, ziyaret edilen birlik, karargâh ve kurum tarafından alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) NATO projelerinde görev alacak Kuruluşların talepleri hâlinde, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığının yaptığı yetki devri çerçevesinde, talep sahibi Kuruluşun, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için NATO gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi ise Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilir.”

“(8) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların ve bağlılarının muhtelif birimlerinde çalışan personelin, görevde bulunduğu sürede, ilgili makamların onayıyla, kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev almaları hâlinde, bu kişiler için Kişi Güvenlik Belgesi aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kişi Güvenlik Belgesinin süresinin dolması veya belgesi bulunan kişinin kuruluştan ayrılması hâlinde, kuruluş tarafından, Kişi Güvenlik Belgesinin iptal edilmesine yönelik ivedilikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir. Fiziki olarak düzenlenmiş olan NATO Kişi Güvenlik Belgesi Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (KAAT) Merkez Kurulu Başkanlığına iade edilir.

(3) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yaptırılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda Çok Gizli gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen kuruluş personeli için, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmaksızın, kripto emniyet eğitiminin alınmasını müteakip Kripto Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

“(5) Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin üretimi maksadıyla 5201 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan kuruluş izin başvurusu kapsamında kuruluşun hissedarlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kanunun 4 üncü maddesi gereğince soruşturma yapılabilmesi maksadıyla, Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen kişiyle ilgili tüm bilgiler, ilgili mevzuatta tanımlanan dokümanlar, kısaltma yapılmadan açık ve noksansız doldurulur. Adli sicil belgesinde kişinin kaydına rastlanmışsa, kayıtla ilgili açıklayıcı bilgi ve belge eklenir. İstenen Kişi Güvenlik Belgesinin gizlilik derecesi mutlaka belirtilir.

(4) Kişi Güvenlik Belgesi alınması maksadıyla, ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması evraklarına ilişkin talep edilen belgeleri içeren bir ön yazı ile Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına başvurulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyeceğine ilişkin gerektiğinde alınan hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.”

“ç) Kişi Güvenlik Belgesi süresi dolmadan ayrılan kişinin, bir başka kuruluşta çalışması ve kuruluşun anılan personel için yeni kuruluşta başladığı tarihten itibaren iki ay içinde kalan süreyi kullanmak üzere, adli sicil belgesi ile birlikte talepte bulunması hâlinde, yeni bir soruşturma yapılmaksızın, Kişi Güvenlik Belgesini, kalan süre kadar yeni kuruluş üzerinden kullandırmaya Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşlara millî ve/veya NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi verilebilmesi için; şahıs şirketi ve anonim şirket statüsünde olan kuruluşların hissedarlarının tamamı ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması zorunludur.”

“(3) Yabancı olan ortak veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin NATO üyesi ülke mensubu olması hâlinde, anılan personelin ülkesinden alınmış uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesinin bulunması ve Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması hâlinde, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tesiste, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik teşkilatı oluşturulmasına izin verildiğini gösterir Özel Güvenlik İzin Belgesi İl Özel Güvenlik Komisyonu Kararı ve özel güvenlik kuruluşlarından hizmet alınıyorsa hizmet sözleşmesinin onaylı fotokopisi,”

“e) Millî ve NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi verilebilmesi ve belgelendirmeyi müteakip Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı ve kuruluş tarafından yerine getirilmesi gerekli hususları içeren, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun ve savunma sanayii güvenliği ile ilgili mevzuata göre hazırlanan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış iki adet protokol sureti,

  1. f) Millî ve NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili olarak hazırlanan protokolde belirtilen ön inceleme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını gösterir makbuzun onaylı sureti,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile (ğ) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk veya eksiklik olmadığının belirlenmesini müteakip kuruluşa ait tesise yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak planlama kapsamında Denetim Heyetince tesis güvenlik belgesi denetimi yapılır.

  1. c) Yapılan tesis güvenlik belgesi denetimi sonucunda denetim raporu tanzim edilir.”

“d) NATO gizlilik dereceli (NATO Hizmete Özel hariç) Tesis Güvenlik Belgesi için, Denetim Heyetince yapılan denetim sonucu tanzim edilen denetim raporunun olumlu olması durumunda, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına denetim raporu gönderilerek bilgi verilir. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi tanzim edilerek ilgili kuruluşa gönderilir ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir.

  1. e) Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda; yapılan tesis güvenlik belgesi denetiminde tespit edilen ve denetim raporunda belirtilen eksiklikler, yazılı olarak kuruluşa bildirilir ve belirtilen eksikliklerin tamamlanması için kuruluşa altı aya kadar süre verilir. Kuruluş tarafından, denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin tamamlandığının yazılı olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilmesini müteakip, tesise yönelik, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yapılacak planlama kapsamında ikinci kez Denetim Heyetince tesis güvenlik belgesi denetimi yapılır. İkinci kez yapılan denetim sonucunun olumlu olması durumunda; bu fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.”

“8) Kuruluşun Tesis Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesisinde, bir veya birden fazla farklı tüzel kişiliğin konuşlanması ve aynı adresin farklı tüzel kişilikler ile paylaşılması. Ancak hissedar yapısının belge sahibi kuruluş ile aynı olması, fiziki olarak belge sahibi kuruluşun tesisleri içinde ayrı bölüm/binalarda konuşlanması ve Millî Güvenlik Makamının onayının alınması koşuluyla farklı bir tüzel kişilik bulunabilir.”

“9) Kuruluş bünyesinde Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyelik veya iltisakın ya da bunlarla irtibatın belirlenmesi.”

“(2) Tesis Güvenlik Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda; iptal edilen Tesis Güvenlik Belgesi kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına iade edilir. Tesis Güvenlik Belgesinin iptal edilmesini müteakip, bilgilendirmek maksatlı ilgili makamlara bilgi verilir. Güncellenmiş Tesis Güvenlik Belgesine sahip firmaları içeren liste intranet veya internet ortamında yayımlanır.

(3) Tesisin yeri değişmemekle birlikte yerel idare tarafından yapılan düzenleme neticesi meydana gelen adres değişikliklerinde, denetim yapılmaksızın belge yeniden düzenlenebilir. Herhangi bir şekilde satış veya devir yoluyla el değiştiren, kayyum atanan veya satılan şirket için alıcının aynı tesiste aynı üretimi yapması durumunda mevcut Tesis Güvenlik Belgesi, yeni hissedarlara, yöneticilere ve gizlilik dereceli bilgiye ulaşacak kişilere, 5202 sayılı Kanun kapsamında Kişi Güvenlik Belgesi verilmesi ve Millî Savunma Bakanı tarafından uygun görülmesi halinde iptal edilmez, Tesis Güvenlik Belgesi yeni şirketin, isim ve unvanına göre tanzim edilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/6/2010 27601
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/1/2012 28190
2- 6/8/2016 29793
3- 7/8/2021 31561
4- 5/11/2021 31650
Bu Yazıyı Paylaşın