Takograf Kayıtlarını İncelemeye Yetkin Kişi Makine Mühendisidir

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2013/10287
Karar No : 2014/10219
Tarih : 29.04.2014
KAVRAM:
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI
  • TAKOGRAF KAYITLARI
  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
  • GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN TESPİTİ
  • MÜKERRER YARARLANMA

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 29.04.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına vekili ile karşı taraf adına da vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin, ulusal bayram ile genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin hesabı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını, genel tatiller ile hafta tatillerinde çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışma ile genel tatiller ve hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Somut olayda, şoför olan davacının çalışma saatlerine ilişkin takograf kayıtları dosya kapsamına sunulmuştur. Mahkemece, öncelikle takograf kayıtları başkomiser bilirkişiye incelettirilerek ve daha sonra da anılan kayıtların dökümüne ve şahit beyanlarına göre fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacaklarının belirlendiği bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulmuş ise de yapılan araştırma eksik ve hüküm kurmaya yeterli değildir. Özellikle, takograf kayıtlarının incelendiği başkomiser bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi hükme esas alınabilecek nitelikte de değildir. Yapılacak iş, takograf kayıtlarının makine mühendisi bilirkişi tarafından incelenerek, denetime elverişli şekilde davacının çalıştığı gün ve saatlerin tesbiti ile sadece takograf kayıtları esas alınarak fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının belirlenmesinden ibaret iken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

3-Dosya içeriğinden, davacının, 1.250,00 TL sabit tutara harcırah ilavesi neticesinde 1.550,00 TL ücretle çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak mahkemece, yemek bedelinin, harcırah tutarına dahil olup olmadığı hususu duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmeden, mükerrer yararlanmaya sebebiyet verecek şekilde, giydirilmiş ücretin tespiti sırasında, çıplak ücrete ayrıca yemek bedelinin ilavesi hatalı olup, kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davalı yarına takdir edilen 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın