Kazandan Beslemesi Olanaksız Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Erbaş/Erlere Ödenen Tayın Bedelinin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

13 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30534

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kazandan beslemesi olanaksız olan; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki erbaş ve erlere ödenen tayın bedelinin kullanılması suretiyle iaşelerinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kazandan beslemesi olanaksız olan, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu erbaş ve erleri kapsar. Ancak, kazandan beslemeye alınamayan erbaş ve erler ile konuş, kuruluş veya yapılan görev gereği birlikte iaşe edilen;

a) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi öğrencilerini,

b) 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Bakan onayı ile tespit edilen birliklerde görevli subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, sivil memur ile işçileri,

c) Jandarma Genel Komutanlığından iaşe desteği alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, astsubay, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli erbaş ve er, sivil memur, işçi, erbaş ve erler ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ve bağlısı taşra teşkilatında görevli erbaş ve erleri,

ç) Bedelen Besleme Heyeti tarafından beslemesi sağlanan diğer personeli de kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aylık yemek listesi: Harcama yetkilisine bağlı lojistik birimlerince, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde, personele aylık olarak verilecek yemeklerin gün ve öğün bazında dağılımını içeren listeyi,

b) Alternatif besleme yöntemi: Birliklerde bedelen besleme heyetlerince tayın bedeli kullanılarak, piyasada bulunan hazır yemek fabrikaları/lokantalardan pişmiş (mamul) yemeğin satın alınması yoluyla iaşe işlemlerinin yürütülmesini,

c) Bedelen besleme: Tayın bedeli verilerek ve beslemenin oluşturulan heyet marifetiyle yapıldığı beslemeyi,

ç) Bedelen Besleme Heyeti: Kazandan beslenemeyen Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinde görevli erbaş ve erlerin dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işlemleri yürüten heyeti,

d) İaşe bedeli: Kazandan beslemeye alınamayan personele verilmek üzere belirlenen tayın bedeli günlük kısmının karşılığını,

e) Kazandan besleme: Yükümlülük ve zorunluluktan dolayı toplu olarak sıcak veya kumanya olarak bütün giderleri Devlet tarafından karşılanan beslemeyi,

f) Hazine ve Maliyeye Çeşitli Gelir Olarak İade: Çekilen avansın hazine ve maliyeye hesabı verildikten sonra (mahsup yapıldıktan sonra) ortaya çıkan iadelerin, illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine, ilçelerde Mal Müdürlüklerine (devlet bütçesine) yatırılmasını,

g) Tayın bedeli: Kazandan beslemeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Besleme esasları

MADDE 5 – (1) Tayın bedeli tutarı, 5668 sayılı Kanunda belirtilen Günlük Yemek Bedeli Ölçüt Tablosundaki gıda maddelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan birim fiyatları doğrultusunda (Ankara ili rayiçleri) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının temsilcilerinin katılımıyla, her ay belirlenir.

(2) Harcama yetkilisine bağlı lojistik birimlerince yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde hazırlanan aylık yemek listelerindeki yemeklerin, gerekli ikmal maddeleri tedarik edilmek suretiyle, birliklerde pişirilerek yedirilmesi esastır.

(3) Bedelen beslenen birliklerin iaşesi için gerekli olan ikmal maddelerinin tespiti, tedariki ve ödeme işlemleri, personel mevcudu ve aylık yemek listeleri dikkate alınarak, bedelen besleme heyeti tarafından yürütülür.

(4) Bedelen Besleme işlemlerinin süratli, doğru ve standart uygulamalar çerçevesinde yürütülebilmesi maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan bilgisayar programları kullanılabilir.

(5) Kazandan beslemeye alınamayan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik personeli ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ve bağlısı taşra teşkilatında görevli erbaş ve erler, bölgelerindeki/en yakınındaki Jandarma Birliklerinin Bedelen Besleme Heyetince beslenebilir. Bu personel, personel yoklaması bir gün önceden bildirilmek suretiyle beslemeye dâhil edilir.

(6) Bedelen Besleme Heyetince iaşe edilen personelin görev, operasyon vb. sebeplerle birliklerinden ayrılması nedeniyle iaşe edilememesi durumunda, bu personel kumanyalık hazır gıda verilerek iaşe edilir. Bu personel, kumanyalık hazır gıda aldıkları günlerde yemek mevcuduna dâhil edilmez. Kumanyalık hazır gıda ile iaşe edilen günlere ait tayın bedellerinden erbaş ve erler için olan kısmı hazine ve maliyeye iade edilir. Rütbeli personele bu günlere ilişkin ödeme yapılmaz.

(7) Bedelen Besleme Heyetince iaşe edilen erbaş ve erlerden; geçici görev (iaşeli görev hariç), hastaneye sevk (yolda geçen süreler), başka birliğe dağıtım (yolda geçen süre bir veya iki günlük) ve benzeri sebeplerle yemek yiyemeyenlere, bu günlere ait iaşe bedeli peşin olarak ödenir.

(8) Personel mevcutları ve bölgesel imkânlar da göz önüne alınarak, bedelen besleme heyetlerince, gerekli ikmal maddeleri tedarik edilerek yemeklerin birliklerde pişirilmesinin yanında, piyasada bulunan hazır yemek fabrikaları/lokantalardan pişirilmiş yemeğin satın alınması (Alternatif Besleme Yöntemi) suretiyle de iaşe işlemleri yürütülebilir.

Mali esaslar

MADDE 6 – (1) Kazandan beslemesi olanaksız birliklerde görevli erbaş ve erlerin iaşesi için tahsis edilen tayın bedelleri 2155 sayılı Kanun kapsamında, iaşe edilecek kişi sayısına göre hesaplanarak aybaşında peşin olarak bedelen besleme heyetinin hesabına yatırılır.

(2) Bedelen besleme faaliyetinde, tayın bedelinin tamamının kullanılması esastır. Ancak, yeterli ve dengeli beslenme sağlanmasına rağmen, tayın bedeli artarsa, tayın bedelinin kullanılmayan kısmı, ay sonunda hak sahibi personele iade edilir.

(3) Tayın bedeli kullanmak suretiyle iaşe edilen personelin, yalnızca besleme hizmetleri temizliğinde (mutfak, yemekhane, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, fırın gibi yerler ile bu yerlerde bulundurulan her türlü araç, gereç, teçhizat ve makinelerin temizliği) kullanılacak olan temizlik malzemeleri, tayın bedelinden karşılanır.

(4) Mutfak kuzinesi, ocak ya da fırında kullanılan yakacak maddeleri (odun, kömür, doğalgaz, tüp ve benzeri); düzenlenen muaddele uygun olarak, günlük yiyecek çizelgesine yazılır. Ancak birliğin yemek pişirme sistemi ile binanın ısıtma sisteminin müşterek olması ve ayrılmasının mümkün olmaması durumunda, bina ısıtma sisteminden istifade edilir.

(5) Kazandan beslemeye alınamayan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı erbaş ve erler ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ve bağlısı taşra teşkilatında görevli erbaş ve erlerin iaşesi için kullanılacak tayın bedeli, iaşe edilecek ayın en geç 5’ine kadar Bedelen Besleme Heyetinin hesabına yatırılır. Ay ortasında katılış yapan ve iaşeye alınacak erbaş ve erlerin ay sonuna kadar ki iaşe bedeli, erbaş ve erin katılışıyla birlikte BedelenBesleme Heyetinin hesabına peşin olarak yatırılır. Tayın bedeli artarsa, kullanılmayan kısmı, ay sonunda hak sahibi personele iade edilir. Tayın bedeli aybaşında Bedelen Besleme Heyetinin hesabına yatırılan erbaş ve erlerin, çeşitli nedenlerle (plan dışı izin, hava değişimi, hastane vb.) iaşeden çıkması durumunda, sadece bu günlere ait iaşe bedeli tutarı, bulunulan yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğüne “Hazine ve Maliyeye Çeşitli Gelir Olarak İade” şeklinde yatırılır.

(6) Güçlendirilmiş yemek bedeli ile beslenen birlikte görevli erbaş ve erlere ödenecek iaşe bedeli, ilgili ayın güçlendirilmiş yemek bedeli üzerinden tespit edilir.

(7) Alternatif besleme yöntemi uygulamasında; iaşe bedeli, ilgili ayın tayın bedeli tutarına göre belirlenir ve bu tutarın aşmasına sebebiyet verilmez.

İaşe usulleri

MADDE 7 – (1) Birlik ve kurumların besleme usulleri; konuş, kuruluş ve görev özellikleri ile diğer istisnai uygulamalar doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetleme usulü

MADDE 8 – (1) Bedelen Besleme Heyetleri; iaşe bedellerinin tahakkuku, ödenmesi ve mahsup işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, görev ve sorumluluklarının usulüne uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi maksadıyla, her yıl bağlı olduğu Komutanlık tarafından görevlendirilen heyetler marifetiyle denetlemeye tabi tutulur.

Teftiş usulü

MADDE 9 – (1) Bedelen Besleme Heyetlerinin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili hesap ve durum teftişleri, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığınca görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülür.

Yönergeler

MADDE 10 – (1) Bedelen besleme hizmeti ile ilgili usul ve esaslar, besleme heyetlerinin teşkili, iaşe işlemleri, muhasebe işlemleri, denetleme ve teftiş işlemleri ile diğer hususlar, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde belirtilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın