tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31377

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller 

MADDE 15 – (1) Ölçü aletinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan Onayı ile ertelenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Servis, muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yıl Kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 45 gün içerisinde yapmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’unun 3.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3. Maksimum İzin Verilebilir Hata Payları (MİH)

Akaryakıt hacim ölçek kaplarının MİH değerleri Tablo 4’te belirtilmektedir. Periyodik, stok, ani ve şikâyet ile tamir ve ayar sonrası ilk muayenelerde MİH değerleri Tablo 4’te verilen değerlerin 2 katı olarak alınır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/10/2019 30915
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 27/12/2019 30991
2- 26/6/2020 31167