Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

25 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29456

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen eksperlik faaliyetine ilişkin atama ile iş kabul ve ücret esaslarının belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, sigorta eksperinin sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzereekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan,

  1. a) EKSİST: Müsteşarlıkça usul ve esasları belirlenen Eksper Atama ve Takip Sistemini,
  2. b) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesini,
  3. c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

ç) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

  1. d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
  2. e) Rapor: İçeriği, eksperlik dallarına göre ve sigorta sözleşmesi hükümleri göz önünde tutularak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak İcra Komitesince belirlenen ve Müsteşarlıkça onaylanan tek tip ekspertiz raporunu,
  1. f) Sigorta eksperi: Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde tanımı yapılan sigorta eksperlerini,
  1. g) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

  1. h) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atamaya, İş Kabulüne ve Ücrete İlişkin Hükümler

İhbar

MADDE 4 – (1) Motorlu araç sigortalarında, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler tarafından hasar ihbarlarının sigorta şirketine yapılması gerekir.

(2) Sigorta şirketleri, hasar ihbarlarının alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içinde hasar dosyasını şirket nezdinde açar ve dosya bilgisini Müsteşarlıkça belirlenecek şablona uygun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatını kurmak suretiyle Merkeze iletir.

Atama

MADDE 5 – (1) Sigorta eksperi, sigortacı, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanabilir.

(2) Müsteşarlık, eksper atamalarının güvenli ve bizatihi ilgili kişi tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Sigorta şirketi tarafından atama

MADDE 6 – (1) Sigorta şirketi, motorlu araç sigortalarında ihbarın alınmasından itibaren en fazla 1 iş günü içinde ilgili dosya için eksper atanıp atanmayacağına ilişkin bilgiyi 4 üncü maddedeki usule göre Merkeze iletir, varsa eksper atama bilgisi EKSİST’e girer.

(2) Sigorta şirketince atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksperraporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, Müsteşarlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak eksper ataması yapılır.

Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atama

MADDE 7 – (1) Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından, her aşamada eksper atanabilir.

(2) Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atananeksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigorta şirketi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksperraporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, sigorta şirketi tarafından atanan ekspere ilişkin bilgiler EKSİST’e girilir.

(3) Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerinde sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin de eksper tayin edebileceği bilgisine yer vermek zorundadır.

Hakem eksper ataması

MADDE 8 – (1) Motorlu araç sigortalarında, eksper raporlarının EKSİST’e girişine ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper atanır.

(2) Hakem eksper ataması, en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olan sigorta eksperleri arasından, Müsteşarlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak yapılacaktır.

(3) Hakem eksper, atama tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde dosya üzerinden inceleme yaparak raporunu hazırlar.

(4) Hakem eksper tarafından düzenlenecek olan rapor, nihai rapor olarak kabul edilecektir.

İş kabulü

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde EKSİST üzerinden atama bildirimini alan eksper, kendisine teklif edilen işi kabul edip etmediğini en geç 1 iş günü içinde EKSİST üzerinden bildirmediği takdirde işi kabul etmiş sayılır.

(2) Eksperin işi kabul etmemesi halinde, iş kabul edilene kadar ilk atama usulüne göre yeniden atama yapılır.

(3) Eksperler, Kanunun 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında düzenlenen iş kabul esaslarına uygun hareket etmek zorundadır.

Zorunlu sigortalarda iş kabulü

MADDE 10 – (1) Zorunlu sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.

(2) Müsteşarlık, iş tayininin adil dağılımı için gerekli tedbirleri alır.

Ücret

MADDE 11 – (1) Motorlu araç sigortalarında ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(2) 6 ncı madde uyarınca atanan eksperin/eksperlerin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(3) 6 ncı madde uyarınca sigorta şirketi tarafından süresinde eksper ataması yapılmaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça ödenir.

(5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(6) Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden tarafça ödenir.

Taban ekspertiz ücret tarifesi

MADDE 12 – (1) Motorlu araç sigortalarında uygulanacak taban ekspertiz ücreti, İcra Komitesi veTSB’nin görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

(2) Taban ekspertiz ücret tarifesi, Müsteşarlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(3) Müsteşarlık, gerekli görülmesi halinde diğer branşlar için ücret tarifesi belirleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Onarım servislerinin değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Onarım servislerinin değerlendirilmesi, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan eksperler tarafından yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın