SGK Genelgesi 2017/4 684 Sayılı KHK Uygulamaları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 86074640-010-E.495196

Tarih: 26/01/2017

Konu : 684 sayılı KHK uygulamaları.

GENELGE

2017/4

684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu KHK’nın 1 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bendi kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmalarına rağmen malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara aylık bağlanması amaçlanmıştır. 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bendi kapsamında yaralanmasına rağmen 1053 sayılı sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılamayanlar ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yaralananlara bu düzenleme kapsamında aylık bağlanamayacaktır. Bu KHK sadece aylık bağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemekte olup ilgililerin 3713 sayılı Kanun veya ilgili mevzuatındaki diğer haklardan faydalandırılmalarına imkân tanımamaktadır.

684 sayılı KHK kapsamında 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylık bağlanmasına esas gösterge rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Dereceler Göstergeler

1                     22.382

2                     20.821

3                     19.259

4                     17.698

5                     16.136

6                     14.616

Buna göre uygulamanın aşağıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir.

A- Başvuru Şekli ve İstenilecek Belgeler

1. 684 sayılı KHK kapsamında aylık bağlanması için ilgililer Nakdi Tazminat Komisyon Kararı ve sağlık kurulu raporunu talep dilekçelerine ekleyerek sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

2. Yapılacak başvuru sonucunda, başvuru eki belgelerden yaralanmaya esas olayın 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında olup olmadığının ya da bulguların yaralanmaya bağlı olup olmadığının tespit edilememesi halinde ilk müdahale raporu, ayrıntılı kaza, idari tahkikat raporu, olay tutanağı ya da mahkeme kararı v.b. belgeler Genel Müdürlükçe ilgili kurumlardan ayrıca istenilecektir.

3. İlgililerin nakdi tazminat komisyon kararının veya Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye esas belgelerin eksik olması durumunda istenilecek kurum ve kuruluşlar:

– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için görev yapılan komutanlıklar,

– Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf personel için ilgili kuvvet komutanlıkları,

– Emniyet teşkilatı personeli için Emniyet Genel Müdürlüğü,

– Erbaş ve erler için bağlı bulundukları askerlik şubesi başkanlıkları,

– Sigortalılık statülerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel için ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

– Muhtarlar, kamu kurumlan dışında istihdam edilen sigortalılar, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışması bulunmayanlar ve güvenlik korucuları için İçişleri Bakanlığıdır.

1 inci madde de belirtilen belgelerin ünitelerce tamamlanmasını müteakip başvurular Genel Müdürlüğe gönderilecek ve Genel Müdürlük ilgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulan dosya, 1053 sayılı Nizamname uyarınca derece tespiti yapılmak üzere Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylık bağlama işlemleri Genel Müdürlük ilgili daire başkanlığı tarafından yapılacaktır.

B- Aylık Bağlayacak Statü ve Birimin Tespiti

1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanların aylığa hak kazandıkları tarihe kadar geçen hizmet süreleri dikkate alınarak, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre mülga 2829 sayılı Kanun hükmü uyarınca son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsü ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık statüsü esas alınacak olup, hizmet sürelerinin eşitliği halinde son sigortalılık statüsü esas alınarak anılan KHK hükümleri uygulanacaktır.

Bu uygulamada, 3713 sayılı Kanunun Geçici 17 nci maddesi kapsamında bulunanlar için 31/01/2017 tarihi esas alınacaktır.

C- Aylık Bağlama İşlemlerinin Usul ve Esasları

1. Herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi hizmeti bulunanlara mevcut hizmeti üzerinden %

25 artırımlı olarak hesaplanacak aylık ile KHK kapsamında bağlanacak aylıklar kıyaslanarak yüksek olan aylık ödenecektir. KHK’da yer alan gösterge sistemine göre ödenen aylıklar memur maaş katsayısına göre, sigortalılık statüsüne göre ödenen aylıklar ise kendi statüsündeki artış oranlan esas alınarak yükseltilecektir. Bu kapsamda aylık

bağlanması işlemlerinde hiçbir şekilde 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

2. Herhangi bir sigortalılık statüsünde aylık almakta iken, bu kapsamda aylığa hak kazananlann KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihi itibariyle ödenmekte olan veya ödenebilecek aylıkları % 25 artırılarak kıyaslama yapılarak ödenecektir. Kesilmiş olan aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 30 uncu ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanarak KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihine taşınacaktır. Sigortalılık statüsüne göre ödenen bu aylıklar sigortalılık statüsündeki artış oranlan esas alınarak yükseltilecektir.

3. Kıyaslama yapılacak aylıkların hesaplamasında makam, yüksek hâkimlik, temsil, görev, kadrosuzluk tazminatları ve 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesi uyarınca ödenen ilave ödeme tutarlan dikkate alınmaksızın % 25 artırım yapılacaktır. % 25 artırıma dahil edilmeyen bu unsurlar artırımlı aylığa ilave edildikten sonra karşılaştırma yapılacaktır.

4. Bu kapsamda aylık bağlanan kişilerin aynı olaya bağlı olarak sonradan malul hale gelmesi halinde, KHK kapsamındaki aylık başlangıç tarihindeki durumu esas alınarak 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında hesaplanacak vazife malullüğü aylığı, Kurumumuz sağlık kurulu karar tarihini takip eden aybaşından ödenecektir. Vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihi itibariyle de KHK kapsamında bağlanan aylıklar kesilecektir.

5. 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, kontrol ya da devre muayenesi sonucu maluliyeti sona erdiği değerlendirilenlerin KHK kapsamında bulunup bulunmadığı da değerlendirilecek ve aynı kararda bu iki hususa yer verilecektir. Bunlardan malul olmadıklarına karar verilenlerden KHK kapsamında derece tespiti yapılanlara, vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihindeki (geçici 17 nci madde kapsamında bulunanlar için 31/01/2017 tarihindeki) durumu esas alınarak KHK kapsamında hesaplanacak tutarın, aylık artışları ile artırılması sonucunda bulunacak tutar üzerinden vazife malullüğü aylığının kesildiği tarihten itibaren KHK kapsamındaki aylığı ödenir.

Devamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın