Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7b)

27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29961

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Sınav Kurulu: Kağıt ortamındaki sınavların fiilen yapılmasından sorumlu olan SPL bünyesindeki kurulu,”

“ı) SPL: Kurul tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların lisans sınavlarını yapma ve lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde yapılan bildirimlerle ilgili kayıtları tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur. Sınavlar elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL’nin internet sitesinde açıklanır.

(2) Sınav başvuruları internet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine adaylar tarafından internet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinin 15 gün öncesinden sınav tarihine kadar SPL’nin veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluşun internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini yazdırarak alırlar. Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,

b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,

c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

(3) Sınavların elektronik ortamda yapılması durumunda bu hususa ilişkin esaslar SPL tarafından hazırlanan ve Kurulca onaylanan bir yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilk sınav başvurusunda ilgili lisansın sınav konularının tamamının seçilmesi zorunlu değildir. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür. Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

(2) Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için, ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

(3) Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Ancak bu durumda da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.”

“(5) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kağıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Kağıt ortamında yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca, elektronik ortamda yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek süre boyunca, kağıt ortamında yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Yönetim Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Kağıt ortamında yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları Sınav Kurulu 15 iş günü içinde karara bağlar. Sınav Kurulunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.

(2) Elektronik ortamda yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde internet üzerinden SPL’ye yapılır. İtirazları SPL 15 iş günü içinde inceleyerek sonucu başvuru sahibine bildirir. SPL inceleme sonucuna karşı, inceleme sonucunun başvuru sahibine tebliğini izleyen 7 iş günü içinde Kurula yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kağıt ortamındaki sınavların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu 5 üyeden oluşur. Üyeler, Kurul Başkanı tarafından bir başkan ve bir de başkan vekili belirlenmek suretiyle seçilir. Üyelerin en az 3’ü Kurul meslek personeli veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişiler arasından seçilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Kağıt ortamında yapılacak sınavlar Sınav Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Kurulunun operasyonel hizmetleri SPL tarafından yerine getirilir. Kağıt ortamında yapılacak sınavlara ilişkin olarak Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,

b) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,

c) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları gözden geçirecek kişileri belirlemek, söz konusu kişilerle iletişime geçerek soruların hazırlanmasını fiilen sağlamak,

ç) Kurul meslek personeli, ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman diğer kişilerden belirleyeceği kişilere, sınavlara katılacak adaylara yönelik çalışma notları hazırlatmak,

d) Sınav sorularını gözden geçirerek sınav soru setlerini sınava hazır hale getirmek, bu amaçla sorularda gerekli değişiklikleri yapmak,

e) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

f) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,

g) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,

ğ) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

(2) Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde lisans türleri, sınav konuları ve sınav soruları ile ilgili konularda çalışmak üzere komisyonlar kurabilir veya danışmanlık hizmeti alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri SPL tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

(2) İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilmeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az %90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, Sınav Kurulu üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin ilgili personeli göreve başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde SPL’nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını yazılı olarak beyan ederler.

(2) Soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, Sınav Kurulu üyeleri, SPL’ye danışmanlık hizmeti verenler ve SPL’nin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla, SPL’ye, ilgililere veya üçüncü kişilere ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları, mevzuatla izin verilen haller haricinde, herhangi bir surette açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz konusu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, sınav sonucuna itiraz ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve mevzuatla zorunlu tutulan uygulamalara ilişkin diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sınav notlarının geçerlilik esasları ile ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan, geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki notun geçerliliğinin korunacağına ilişkin hüküm, 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın