Şehit Yakınının ÖTV’siz İktisap Ettiği Taşıt MTV’den İstisna Değildir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 09.11.2017
SAYI : 18008620-170[2017-704-7]-114869
KONU : Şehit Yakınının ÖTV’siz İktisap Ettiği Taşıtın MTV’den İstisna Olup Olmadığı hk.
…………………….

İlgi : 01/08/2017 tarihli ve 174012 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şehit yakını olarak ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz ….. plaka numaralı taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, 197 sayılı Kanunda şehit ailelerine yönelik herhangi bir indirim ve istisna hükmü bulunmamaktadır.

Buna göre, şehit yakını olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi kapsamında ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz taşıtın motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın