Eşin Rızası Olmaksızın Konulan İpoteğin Kaldırılması Talebi Haklı Taleptir

 

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/27011
Karar No : 2015/363
Tarih : 14.01.2015
ÖZET :
  • EŞİN RIZASI OLMAKSIZIN KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ
  • TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAMASI
  • İYİNİYET
  • İSPAT YÜKÜ
  • TAPUYA GÜVEN İLKESİ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR :

Davacı; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince, taşınmaz üzerinde hak sahibi olan eşi dahili davalı ( koca )’nın, davalı banka lehine, 24.7.2005 tarihinde rızası olmaksızın ipotek tesis ettirdiği gerekçesiyle ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. İpotek tesis tarihinde tapu kütüğünde taşınmazın “aile konutu” olduğuna dair bir şerh bulunmadığına göre, lehine ipotek tesis edilen bankanın kazanımı iyiniyetli olması halinde korunur ( T.M.K.m. 1023). Zira Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesiyle tapuya güven ilkesine bir istisna getirilmiş değildir. Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İyiniyetin varlığı asıl olduğuna göre, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bunu iddia edene düşer ( T.M.K.m. 6 ). Dosya içindeki belgelerden, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli olduğu kanıtlanamamıştır. Şu hale göre, tapuya güven ilkesini esas alan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1023. maddesi koşulları işlem tarafı olan davalı banka lehine gerçekleşmiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir ( HGK’nın 24.4.2013 tarih 2012/2-1567 esas, 2013/579 karar sayılı ilamı ).

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 14.01.2015 tarihinde karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın