Sayıştay Eğitim ve Yayın Yönetmeliği

20 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30102

Sayıştay Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sayıştay Başkanlığı bünyesinde yürütülen eğitim ve yayın faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 17 nci maddesine dayanılarak verilecek olan denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eğitimi hariç, Sayıştay Başkanlığının denetim ve diğer faaliyetlerle ilgili yürüteceği eğitim ve yayın faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 75 ve 80 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sayıştay Başkanını,

b) Birim amiri: İlgisine göre Başkanlık, Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Grup Başkanı, Başsavcı, Birim Başkanı veya Müdürü,

c) Denetim Destek Grubu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve yayın faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen denetim destek grubunu,

ç) Eğitim: Sayıştayın denetim ve diğer faaliyetleriyle ilgili eğitim, kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri,

d) Eğitici: Eğitim faaliyetlerinde eğitim programını uygulamak veya değerlendirmek üzere görevlendirilen kişiyi,

e) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan mesleki ve bilimsel makale, kitap ve benzeri araştırma ve incelemeler ile derleme ve çevirileri,

f) Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişiyi,

g) Yayın: Sayıştay tarafından denetim ve diğer faaliyetleriyle ilgili yayımlanacak veya kurum dışından özel olarak hazırlatılacak; kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, rapor, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve elektronik ortamlarda hizmete sunulan her türlü görsel ve işitsel elektronik yayınları,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ibareler, 6085 sayılı Kanundaki anlamlara haizdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi, İlkeleri, Hedef ve Görevler

Eğitim faaliyetlerinin yönetimi

MADDE 5 – (1) Eğitim çalışmalarına Başkanlık tarafından yön verilir.

(2) Eğitim faaliyetleri Başkanlıkça görevlendirilen Denetim Destek Grubu tarafından yürütülür.

(3) Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlenebilir; diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen programlara iştirak edilebilir veya destek sağlanabilir.

Eğitim ilkeleri

MADDE 6 – (1) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a) Eğitim ihtiyacı zamanında ve tam olarak belirlenir.

b) Eğitim,  Sayıştayın amaçları, hedefleri, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılır.

c) Eğitim programlarının eğitim ihtiyaç analizine dayandırılması esastır.

ç) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılır.

d) Eğitimin hazırlık ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü fiziki ve teknik ihtiyaç ilgili birimler tarafından eksiksiz ve zamanında karşılanır.

e) Her birim amiri kendi birimindeki personelin eğitim ihtiyacının tespitinden ve Başkanlığa bildirilmesinden sorumludur.

f) Düzenlenecek eğitimlere personelin aktif katılımı sağlanır.

g) Eğitim faaliyetlerinden yararlanmada öncelikler belirlenerek, tüm mensupların kendileri için saptanan eğitim ihtiyacına uygun eğitim alması sağlanır.

ğ) Eğitici temini, bilgi, beceri ve araç-gereç konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

h) Eğitici olarak görevlendirmelerde, konusunda uzman, eğiticilik bilgi ve becerisine sahip olanlara öncelik tanınır.

Eğitim hedefleri

MADDE 7 – (1) Eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planında, Eylem Planında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; mensupların mesleki bilgisini ve yetkinliğini arttırmak, insan kaynakları planlaması doğrultusunda personeli yetiştirmek.

b) Diğer kamu idarelerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini destekleyerek, kamu çalışanlarının görevlerini etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mevzuata uygun olarak yürütebilmelerine katkı sağlamak.

Yıllık eğitimin planlarının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 8 – (1) Birimlerin eğitim ihtiyaçları en geç ekim ayı sonuna kadar birim yöneticileri tarafından Başkanlığa bildirilir.

(2) Birimlerin eğitim ihtiyaç talepleri ile mensuplardan gelen eğitim talepleri dikkate alınarak, Denetim Destek Grubunca yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılır.

(3) Denetim Destek Grubu tarafından yıllık eğitim ihtiyaç analizi esas alınmak suretiyle yıllık eğitim planı hazırlanır ve en geç aralık ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulur. Yıllık eğitim planı Başkanlığın onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur.

(4) Başkanlıkça gerekli görülen hallerde, yıllık plan kapsamında bulunmayan yeni eğitim faaliyetleri de düzenlenebilir.

Eğitim programlarının hazırlanması

MADDE 9 – (1) Meslek mensuplarının eğitim programları Denetim Destek Grubu tarafından yıllık eğitim planına göre hazırlanarak yürütülür. Yönetim mensuplarının eğitim programları ise İnsan Kaynakları Birim Başkanlığınca hazırlanarak Denetim Destek Grubu tarafından yürütülür. Eğitim programlarında eğitimin konusu, amacı, talep eden birim, katılımcıları, süresi, yeri, yöntemi, eğiticiler ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

(2) Yıllık eğitim planlarında öngörülemeyen ancak yılı içinde yapılmasına ihtiyaç duyulan eğitimler de Denetim Destek Grubu tarafından hazırlanarak yürütülür.

(3) Eğitim faaliyetleri, Denetim Destek Grubunun bilgisi ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilir.

(4) Eğitim programları;

a) Meslek mensupları için; bilgi tazeleme, değişikliklere intibak, yeni uygulamaları tanıma, farkındalığınartırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, denetim ve metodoloji geliştirme eğitimleri,

b) Yönetim mensupları için; adaylık süresince “Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim” ile yönetim personeli bilgi tazeleme, değişikliklere intibak, yeni uygulamaları tanıma, farkındalığın artırılması ve yetkinliklerin geliştirilmesi eğitimleri,

c) Diğer eğitimler; diğer kamu idarelerine yönelik eğitimler, uluslararası eğitimler, üniversite kariyer günleri, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak eğitimler, Başkanlıkça düzenlenecek diğer eğitimler,

şeklinde gerçekleştirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde, resmi veya özel, yerli veya yabancı uzman kişi ve kuruluşlardan da eğitim hizmeti alınabilir.

(6) Başkanlık, Sayıştayın bilgi birikimi ve deneyimlerinin paylaşılması ve diğer ülke yüksek denetim kurumlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması amacıyla uluslararası sempozyum, konferans, panel, kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir veya düzenlenen bu tür etkinliklere mensupların katılımını sağlayabilir.

Denetim Destek Grubunun eğitim görevleri

MADDE 10 – (1) Denetim Destek Grubu, 17/12/2011 tarihli ve 28145 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetim Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde sayılan görevlere ilave olarak eğitim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yıllık eğitim planını hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

b) Sayıştayın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik olarak; kurs, seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Uluslararası eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım programları, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Sayıştayın görev alanı ile ilgili konularda üniversitelerle işbirliği yapmak ve lisansüstü çalışmalara ve araştırmalara destek sağlamak, üniversite kariyer günlerini desteklemek.

d) Eğitim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

e)                Her faaliyet dönemi sonunda faaliyet raporunu hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

Kamu idarelerine yönelik eğitimler

MADDE 11 – (1) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim talepleri doğrultusunda eğitim verilebilir.

(2) Başkanlık yıllık olarak hazırlanan çalışma programında yer alan konularda kamu idarelerine yönelik eğitimler düzenleyebilir.

(3) Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri eğitim programlarına eğitici talep edilmesi halinde, konusunda uzman mensuplar Başkanlıkça eğitici olarak görevlendirilebilir.

Eğitimlerin değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Eğitim programı tamamlandıktan sonra, eğiticiler en geç beş iş günü içinde eğitim değerlendirme formunu doldurarak Denetim Destek Grubuna gönderir.

(2) Eğitim faaliyetlerine katılanlar eğitim sonrasında düzenlenen anketleri doldurarak, eğitim hakkındaki değerlendirmelerini ve sonraki eğitimler için önerilerini Başkanlığa bildirirler.

(3) Eğitim değerlendirme formu ve eğitim anket sonuçları Denetim Destek Grubu tarafından değerlendirilerek, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkate alınır.

(4) Düzenlenen eğitim programları sonunda, sınavsız eğitimlerde eğitime düzenli olarak devam edenlere katılım belgesi; sınavlı eğitimlerde ise eğitim sonucunda düzenlenecek sınavı başarı ile geçenlere eğitim sertifikası verilir.

Eğitim ücretleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen eğiticilere, görevlendirildikleri eğitimin her saati için, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin (E) Cetvelinin 01-Personel Giderleri maddesinde yer alan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücret ilgili mevzuatına göre belirlenir.

(3) Özel kişi ve kuruluşlardan eğitim hizmeti satın alınması halinde ödenecek ücret kamu ihale mevzuatına göre belirlenir.

Diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri

MADDE 14 – (1) Sayıştay tarafından diğer kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri ile kurum içinden eğitici görevlendirilmesi karşılığında ücret alınıp alınmayacağı, ücret alınacak ise tutarı; eğitimin süresi, konusu, yeri, eğitim materyalleri, eğitici ve katılımcı sayısı ile eğitim verilecek kurum ve kuruluşun özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilen eğitim hizmetleri ve eğitici görevlendirilmesi karşılığında ücret alınmasına karar verilmesi durumunda eğitimin konusu, amacı, süresi, yeri, belirlenen ücret tutarı ve diğer hususlar ilgili kurum ve kuruluşla yapılacak protokolde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Hizmetleri

Eserlerin değerlendirilmesi ve yayımlanması

MADDE 15 – (1) Yayımlanması amacıyla Başkanlığa sunulan eserleri değerlendirmek üzere Destek Grup Başkanlığının önerisi ve Başkanlığın onayı ile bir Yayın Komisyonu görevlendirilir. Komisyonda akademik personel ve Sayıştay mensupları dışında uzman kişiler de yer alabilir.

(2) Süreli yayınlar hariç bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak eser ve yayınların hazırlanması, incelenmesi, basılması ve arşivlenmesi ile gerektiğinde yayın ön inceleme komisyonlarının oluşturulması, Başkanlık tarafından belirlenen yayın esaslarına göre yapılır.

(3) Süreli yayınlarda yayımlanacak eserler, ilgili yayının yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile yayın esasları çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Yayımlanacak eserlerin belirlenmesinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygunluk ön şart olarak aranır.

(5) Başkanlıkça yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayım işlemleri Denetim Destek Grubu tarafından yürütülür.

Yayın satış bedeli

MADDE 16 – (1) Sayıştay tarafından yayımlanan eserlerden ücret alınıp alınmayacağı, alınacak ise ücretin tutarı, Başkanlık tarafından belirlenir.

Telif ücreti

MADDE 17 – (1) Eseri yayımlanan yazarlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkındaki ilgili mevzuat hükümlerine göre telif ücreti ödenir. Ayrıca söz konusu kişilere uygun görülen sayıda yayın ücretsiz olarak verilir.

Yayın değerlendirme ücreti

MADDE 18 – (1) Yayımlanmak üzere sunulan eserleri değerlendiren Komisyonda görev alanlar ile süreli yayınlarda hakem olarak görev alanların her birine eser sahibine ödenecek telif ücretinin % 20’si oranında ödeme yapılır. Ancak, bir eserin kısımlara bölünerek değerlendirilmesi durumunda komisyon üyelerine değerlendirdikleri kısım oranında ödeme yapılır. Yayın değerlendirme ücreti; komisyon olarak görev alanlar için eser sahibine ödenecek telif ücretinin % 40’ını, süreli yayınlarda ise % 60’ını geçemez.

(2) Sayıştay mensuplarına yayın değerlendirme ücreti ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gelirlerin bütçeleştirilmesi

MADDE 19 – (1) Sayıştayın eğitim ve yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın