tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30035

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Gazeteler asgarî yüzölçümünün en az sekizde birinde asgarî kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgarî kadrolarında yazar istihdam edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına yer vermeleri zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – (1) Gazetelerin, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayı ve unvanlarda fikir işçisini istihdam etmesi zorunludur. Gazetelerin asgarî kadrosunda bulundurması gereken fikir işçilerinin sayıları, unvanları ve nitelikleri bu Yönetmeliğin İkinci ve Üçüncü Kısımlarında ayrı ayrı gösterilmiştir.

(2) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin iş sözleşmeleri, 5953 sayılı Kanuna uygun olarak, yazılı şekilde ve tam süreli yapılır.

(3) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin ücretleri tam gün ve tam ay üzerinden sözleşmelerine uygun şekilde tam ve zamanında ödenir.

(4) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin unvanları ile sözleşmelerinde gösterilen işi fiilen yapıyor olmaları zorunludur.

(5) Gazetelerin asgarî kadrolarında çalışan fikir işçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ve primleri ile ücretlerine dair vergilerin tahakkukları yasal süresi içerisinde ve eksiksiz yaptırılır.

(6) Asgarî kadroda çalışan fikir işçileri, kendilerine fayda sağlayacak ticarî bir işle iştigal edemeyecekleri gibi başka bir işyerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette de bulunamazlar.

(7) Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikamet etmeleri zorunludur. Ancak, istisnaî olarak aynı il mülkî sınırları içerisinde kalmak suretiyle gazetenin idarehanesinin bulunduğu yerle ilgili fikir işçisinin ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ve toplu ulaşım imkânları da dikkate alınarak, görev yaptıkları gazetenin yayınlandığı yerin dışında da ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğine, görev alanlarına göre Kurum veya ilgili valilik tarafından karar verilir.

(8) Asgarî kadroda çalışan fikir işçilerinin yazılı iş akdinin işveren veya fikir işçisi tarafından feshi halinde, fesih tarihi 5953 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri uyarınca belirlenir.

(9) İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanacak gazeteler, asgarî fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar 1, 11 – 20 kişiye kadar 2 ve 20’nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu programa katılacak kişilere asgarî fikir işçileri kadrolarında yer verebilir. Bu programdan yararlanacak kişilerin asgarî kadroda yer alabilmesi için taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına dair usûl ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(10) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında asgarî kadroda gösterilen katılımcılar, 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 61 inci maddesi uyarınca İşbaşı Eğitim Programı Sertifikasını almaları ve İşbaşı Eğitim Programı süresi sonunda programı yürüten gazetede çalışmaya ara vermemeleri halinde, bu Yönetmeliğin 65 inci ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi, İşbaşı Eğitim Programını tamamladığı gazete tarafından asgarî fikir işçileri kadrosunda çalıştırılabilir.”

MADDE 3 -–Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Asgarî fiili satışın hesabında, iadesiz gösterilen bayi satışları kabul edilemeyeceği gibi, iade oranı da gazetelerin kendileri için aranılan günlük asgarî fiili satışının bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek toplam miktarının yüzde beşinin altında olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “oniki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında bekleme süresine tâbi gazetelerin, bekleme süresinin ilk oniki ayı sonunda yapılan denetlemelerde, vasıf ve ödevleri eksiksiz olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi halinde, bekleme süresinin kalan devamı süresince günlük olmayan gazeteler ile yüzölçümü 1,12 metrekareden daha az olan günlük gazetelere resmî ilân verilmez. Resmî ilân verilmemesine karar verilen gazetenin, ilgili kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde vasıflı gazete olarak başvuruda bulunmaması halinde yayınlama hakkı sona erer.

(3) Vasıflı gazete yayınlanmayan yerlerdeki resmi ilân yayınlama hakkına sahip alt vasıflı gazeteler, vasıflı gazete olarak yayın hayatını devam ettirmek istemeleri halinde, onsekiz aylık bekleme süresine tâbi tutulur ve bu madde hükümlerine tâbi olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tâbi tutulmuş olan süreli yayınların, bu Yönetmelik hükümlerinin gereklerini yerine getirememeleri halinde yayınlama hakları durdurulur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 6 ncı maddesi 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
  2. b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2016

29848