Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30127

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumun görev alanında yer alan yayın yerlerindeki yayınlama hakkını haiz yaygın gazetelerden geriye doğru on iki ay süreyle;

  1. a) Her sayısının bayi yoluyla yapılan günlük fiili satışı yirmi beş bin adetten ve yüzölçümü 3,00 metrekareden az olmayan,
  2. b) 65 inci maddede nitelikleri belirtilen ve 64 üncü maddenin birinci fıkrasındaki sayı ve görevleriyle orantılı olmak üzere kadrolarında en az iki katı fikir işçisini istihdam eden,

günlük fiili satışı 66 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla elli bin adedin üzerinde gerçekleşen gazeteler için, yayın yeri gözetilmeksizin ayrı bir resmi ilân kontenjan ve dağıtım tablosu düzenlenir.”

“(4) Üçüncü fıkrada belirtilen tabloda yer alan bir gazetenin günlük fiili satışının elli bin adedin altında gerçekleşmesi halinde, ilgili gazete kendi yayın yerine ilişkin resmî ilân kontenjan ve dağıtım tablolarına dâhil edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2016 29848
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/4/2017

30035

Bu Yazıyı Paylaşın