altinoz.com.tr

Reddi Hakim Talebi Dilekçe İle Yapılmalıdır

T.C.
YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/885
Karar No : 2015/2334
Tarih : 31.03.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından reddi hakim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Taraflar arasında görülen dava sırasında, davalı vekili tarafından 14.10.2014 tarihli duruşmada imzasız beyanı ile reddi hakim yoluna başvurulmuştur.

Reddedilen hakim tarafından, talebin reddinin gerektiği yönünde görüş bildirilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hakim talebinin reddine, ret talebinde bulunan davalının HMK’nın 42/4. maddesi gereğince 500.-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

HMK’nın 38/2. maddesine göre “Hakimin reddi, dilekçeyle talep edilir. Bu dilekçede, ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir.”

Yine, aynı kanunun 38/3. maddesine göre “Hakimin reddi dilekçesi, reddi istenen hakimin mensup olduğu mahkemeye verilir.”

Somut olaya göre, reddi hakim talebinde bulunan davalı vekili tarafından, 14.10.2014 tarihli duruşmada sözlü olarak reddi hakim talebinde bulunulduğuna göre, HMK’nın 38/2. maddesi uyarınca ret sebepleri ile delil ve emarelerin açıkça gösterildiği usulüne uygun olarak tanzim edilmiş dilekçe ile reddi hakim isteminde bulunulmadığından, istemin usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin esasına ilişkin olarak karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 31.03.2015 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.