altinoz.com.tr

Karar Düzeltme İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Esas Alınır

T.C.
YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/16135
Karar No : 2017/4687
Tarih : 27.09.2017

İÇTİHAT METNİ

Taraflar arasındaki davadan dolayı …. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 12.09.2011 gün ve 2009/31 Esas, 2011/5244 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 07.04.2014 gün ve 5403-7222 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı … vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 06.02.2009 günlü dilekçe ile 9.000,00-TL değer gösterilerek açılmış ve mahkemece davanın kısmen kabulü ile 2.922,37-TL değer üzerinden 12.09.2011 tarihinde nihai karara bağlanmıştır.

Yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelenmesi sonucunda Yargıtay Daireleri ya da Hukuk Genel Kurulu’nca verilen kararlara karşı miktar itibariyle karar düzeltme yoluna gidilmesinin mümkün olup olmadığı belirlenirken; temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan Kanun hükmü esas alınmalıdır.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.4.2005 gün ve 2005/4-295-287 sayılı ilamı) Bu durumda, temyiz veya karar düzeltme incelemesinde kesinlik, dolayısı ile kanun yoluna başvurulabilirlik sınırı belirlenirken talep hangi karara yönelik ise o karar tarihinin esas alınması gerekir.

Talep karar düzeltme istemine ilişkin olduğu ve 07.04.2014 günlü Daire kararının düzeltilmesi istendiği için kesinlik sınırı Daire karar tarihine göre belirlenmelidir.

Bilindiği üzere, 1086 sayılı HUMK’un 440/III-1 maddesi 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile HUMK.’na ilave edilen Ek Madde 4’e göre de; 01.01.2014 tarihinden itibaren değeri 11.530-TL’den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna gidilemeyeceği öngörülmüştür.

Bu nedenle, (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) davalı vekilinin karar düzeltme istemine ilişkin 02.10.2014 tarihli dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde yatırana iadesine, 27.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.