Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29659

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun 6 ncı maddesi, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 26//9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre, T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde yapılacak sualtı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluklarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (3) ve (10) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (4) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü ifade eder.”

“3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğine göre Ülkemiz karasuları içerisinde profesyonel dalış yapan kişi ve kuruluşların, yeterlik belgelerini, takım muayene belgelerini ve dalış yapılan mevkii koordinatlarının ve faaliyetin ilgili liman başkanlığından alınan tasdikli Sualtı İşi Dalış Planına uygunluğunu, dalış usul ve şartlarını kontrol eden, Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği maddelerine uygun olmayan dalış takımlarını müsadere ederek durumu adli makamlara ve ilgili liman başkanlığına bildirilen makamdır.”

“10) Dalış amiri (supervisor):

a) Kırk metreye kadar dalışlar için dalış amiri; yapılacak görevin dalış özelliğine göre yeterlik belgesine sahip ve en az on yıl dalış tecrübesi olan, bu süre içerisinde bin saat dalış yaptığını tasdikli dalış kayıt defteri ile belgeleyen, en az lise veya dengi okul mezunu olan kişidir.

b) Kırk metreden daha derine yapılan dalışlar için dalış amiri; yapılan görevin dalış özelliğine göre yeterlik belgesine sahip ve en az on yıl dalış tecrübesi olan, bu süre içerisinde beş yüz saat dalış (yüz saat tazyik odası, yüz saat kırk metreden derinde, üç yüz saati ise on-otuz metrede olmak şartıyla) yaptığını tasdikli dalış kayıt defteri ile belgeleyen, en az lise veya dengi okul mezunu olan kişidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavı düzenleyen liman başkanlığı, sınavı kazananların sınav başarı belgelerini, adayın sınav başvurusu yaptığı liman başkanlığına gönderir. İlgili liman başkanlığı tarafından sınavı kazananların sınav başarı belgesi, sağlık raporu ile iki adet fotoğrafı İdareye gönderilir. İdare tarafından düzenlenen yeterlik belgeleri adayın sınav başvurusu yaptığı liman başkanlığına gönderilir. Yeterlik belgeleri liman başkanlıklarınca Sualtıadamları Kütüğüne işlendikten sonra imza karşılığında sahiplerine verilir. Altyapısı uygun olan liman başkanlıklarına belge düzenleme yetkisi devredilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (5) numaralı bendinin (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan “Denizcilik Müsteşarlığından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan birinci sınıf dalgıçlara birinci sınıf dalgıç yeterlik belgesi, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) personeline balıkadam gaz karışım yeterlik belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü polis sualtı ekiplerinden ayrılan balıkadam personeli ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilen eğitmen balıkadam belgesine sahip olanlara balıkadam yeterlik belgesi verilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan birinci sınıf dalgıçlar ile sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) personeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü polis sualtı ekiplerinden ayrılan personelin adı geçen kurumlarda yapmış oldukları dalışlar, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) ve (11) numaralı bentlerinde belirtilen Dalış Amiri ve Dalış Öğretmeni yeterliklerinin verilmesinde gerekli görülen dalış şartlarından kabul edilir. Ancak bu dalışların, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) ve (11) numaralı bentlerinde belirtilen dalış derinliklerinde ve sürelerinde yapılmış olduğunun tasdikli dalış defteri ile belgelendirilmesi şarttır.

4) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların, sualtı ile ilgili eğitim ve öğrenim veren bölümlerinden mezun olanların profesyonel sualtıadamı yeterlik belgesi almak için liman başkanlıklarına başvurmaları halinde, 5 inci maddedeki diğer niteliklere haiz olmaları şartıyla, yaşlarına bakılmaksızın ve staj ve sınava lüzum görülmeden hak kazandıkları yeterlik belgesi 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında açıklandığı şekilde sahiplerine verilir. Ancak bu kişilerin, çalıştıkları mahalli liman başkanlığınca tasdik edilmiş olan ve öğrenimleri süresince toplam 50 saat dalış yaptıklarını gösteren dalış kayıt defterini ilgili liman başkanlıklarına ibraz etmeleri şarttır (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile üniversite, fakülte ve yüksekokulların sualtı ile ilgili eğitim ve öğretim veren bölümlerinden alınan vesaikin liman başkanlığınca tasdikine lüzum yoktur.). Bu suretle yeterlik belgesi alacakların müracaat dilekçeleri ile sağlık raporları ve diğer evrak ile fotoğrafları yeterlik belgesi düzenlenmek üzere liman başkanlığı kanalıyla İdareye gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Profesyonel sualtıadamları yeterlik sınavları, Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin liman başkanlıkları arasından İdarenin belirleyeceği liman başkanlığı veya başkanlıkları tarafından düzenlenir. Sınavlar, ilgili liman başkanının görevlendireceği bir Denizcilik Sörvey Mühendisi başkanlığında, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı temsilcisi, üniversite, fakülte veya yüksekokulların ana bilim dalı başkanlıklarından ve sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ana bilim dalı başkanlıkları ile ilgili diğer kuruluşların yetkili uzmanlarından oluşacak komisyon tarafından yapılır. Ancak, sınav merkezinde sınava girecek aday sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde sınavlar İdarece belirlenecek en yakın sınav merkezinde yapılır.

Sınavın hangi tarihte yapılacağı en az onbeş gün önce İdare tarafından liman başkanlıklarına bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 – Dalış yapılan platform veya teknelerde dalışa bağlı oluşabilecek hastalık ve kazalarda olay, EK-7’de örneği bulunan Hastalık/Kaza Rapor Formu ile derhal ilgili liman başkanlığına bildirilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın